Delårsrapport 1 januari – 30 september 2016

Januari - september sammandrag

 • Intäkter för perioden uppgick till 34,0 (7,7 Mkr)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,8 (-11,4 Mkr) 
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,26 kr (-1,76 kr) 
 • En riktad nyemission genomfördes i mars 2016, som tillförde bolaget 19,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Två patentansökningar som täcker två kemiska serier i Vps34-projektet har skickats in till europeiska patentverket. 
 • Från den 4 maj handlas Sprint Bioscience aktie på First North Premier.
 • Licensavtal tecknades för PIP4K-projektet den 7 juli. Sprint Bioscience AB (publ) och Petra Pharma Corporation, New York, USA ingick ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av bolagets PIP4K-projekt inom tumörmetabolism. Enligt avtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 240 miljoner USD i delmålsersättningar inklusive en initial ersättning om 3 miljoner USD. Sprint Bioscience är även berättigade till royalty på den globala omsättningen av eventuella produkter som genereras inom samarbetet.

Tredje kvartalet

 • Intäkter 10 752 (4 887) TSEK
 • Rörelseresultat 531 (-2 573) TSEK
 • Resultat efter skatt 519 (-2 608) TSEK
 • Resultat per aktie 0,08 (-0,40) SEK

Händelser efter rapportperiodens utgång

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 2 december 2016 klockan 15.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm, med förslag till beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda.


Vd har ordet

Årets Nobelpris i medicin sätter fokus på autofagi, ett område där vi har varit verksamma sedan starten. Vi är ett av få bolag i världen som arbetar inom det viktiga forskningsfältet autofagi. Att Nobelkommittén nu uppmärksammar det som en viktig process för cancer och tumörutveckling gör oss naturligtvis stolta och glada samt ger ytterligare bekräftelse på att Sprint Bioscience är ett bolag som ligger i framkant och fångar upp de senaste rönen inom vårt område cancer och metabolism.

Autofagi är en grundläggande mekanism för nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar. Vårt projekt Vps34 går ut på att hämma den här processen så att svårbehandlade, resistenta cancerformer kan bli behandlingsbara. Under perioden har vi haft besök av bolagets vetenskaplige rådgivare professor Ravi Amaravadi, en av autofagi-forskningens nyckelpersoner. Tillsammans anordnade vi en föreläsning om autofagins roll i cancerterapi med inbjudna gäster bland annat från KI och vårt projektteam fick även möjlighet till en detaljerad genomgång av Vps34-projektet.

Vi fortsätter vårt intensiva arbete att delta på konferenser och kongresser för att träffa intressenter och potentiella kunder för våra läkemedelskandidater. I somras blev vi inbjudna att delta på en mässa, ”Biotech Mission” som är ett EU projekt. Den genomfördes i samband med BioJapan, Asiens ledande konvent för bolag inom pharma, som hölls i oktober.

Vi är glada att se att intresset för båda våra projekt Vps34 samt STK25 är stort. Under perioden har diskussionerna med intressenterna för Vps34 fördjupats och det har tillkommit nya. Vi för dialog med flera bolag som har potential att ta projektet vidare in i klinisk fas.

Samarbetet med Petra Pharma avseende PIP4K2 löper på enligt plan. Avtalet med det amerikanska läkemedelsbolaget slöts i juli och i september besökte vår projektgrupp deras laboratorium i New York inför projektets uppstart. Projektet sysselsätter sammanlagt över tio personer, varav fyra heltidstjänster på Sprint Bioscience.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2016 kl. 8.30 CET.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Erik Penser Bank, www.penser.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Årets Nobelpris i medicin sätter fokus på autofagi, ett område där vi har varit verksamma sedan starten.
Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience