Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

Januari - september i sammandrag

  • Intäkter för perioden uppgick till 28,0 (34,0) MSEK
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,4 (1,8) MSEK 
  • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -0,49 (0,26) SEK

Tredje kvartalet

  • Intäkter                                 4 475  (10 752) TSEK
  • Rörelseresultat                    -5 510  (531) TSEK
  • Resultat efter skatt              -5 521  (519) TSEK
  • Resultat per aktie                -0,78    (0,08) SEK
  • T.o.m. andra kvartalet 2017 inkluderade intäkter periodisering av den engångsersättning för PIP4K2 projektet som bolaget erhöll under 2016.
  • Den 23:e augusti 2017, lämnades fyra nya patentansökningar in för Vps34-projektet till European Patent Office (EPO).

Händelser efter rapportperiodens utgång

I september fattades beslut angående en riktad nyemission vilken slutfördes samt inbetalades under oktober 2017 och tillförde bolaget 11 MSEK före emissionskostnader.

I oktober meddelades att Vps34-projektet nu säljs med en ny kommersiell profil som ett immunonkologiprojekt.

Vd har ordet

Vi ser tillbaka på en period där vi haft stora framgångar i flera av våra projekt. I PIP4K-projektet kunde vi i september meddela att de första resultaten från djurmodeller av AML (blodcancern akut myeloisk leukemi) visat att inhibition av PIP4K2 hämmar tumörtillväxt. Projektet drivs tillsammans med Petra Pharma sedan juli 2016 och utvecklas lovande och enligt planen. Sprint Bioscience har levererat flera kemiska serier med mycket goda läkemedelsegenskaper. Fyra heltidstjänster från Sprint Bioscience finansieras av Petra Pharma och detta kommer att fortlöpa året ut. Tillsammans med övriga resurser som Petra Pharma lägger in i projektet, ger det stora framgångar i utvecklingen mot en första klinisk studie. Nästa fastställda delmål är Petra Pharmas val av kandidat för GLP tox-försök, det vill säga toxikologiska studier som kommer att ligga till grund för en klinisk studie. För närvarande finns inga effektiva behandlingar för att behandla AML som är den vanligaste blodcancern hos vuxna. Därför är både det medicinska behovet och marknadspotentialen stor.

I Vps34-projektet har vi i nya djurstudier visat att genom att stänga av Vps34 med våra substanser så aktiveras immunsystemet till att bekämpa tumörer. Detta ger oss möjlighet att ge vårt Vps34-projekt en ny kommersiell profil som ett immunonkologiprojekt. Nya godkända läkemedel som aktiverar immunsystemet har visat sig vara mycket effektiva mot vissa cancerformer. Därför är intresset stort för nya sätt att aktivera immunsystemet. Vi bedömer att dessa data kommer att skapa ett helt nytt intresse för bolagets Vps34-projekt.

Vårt diabetesprojekt STK25 har tagit flera små men viktiga steg framåt mot selektiva föreningar. Intresset från läkemedelsindustrin är fortsatt stort eftersom diabetesfältet är i behov av nya behandlingsformer. Med rätt partner ombord ser vi fram emot att utveckla ett diabetesläkemedel med en ny verkningsmekanism.

I september beslutades och under oktober genomfördes en riktad emission om 11 MSEK före emissionskostnader. I emissionen deltog både befintliga ägare och nya investerare. Det är mycket glädjande att intresset är stort från investerare för Sprint Bioscience.

Vi fortsätter att bygga ett stabilt och långsiktigt bolag. Vi har förstärkt och lyft fram arbetet med att ta fram nya projekt för utlicensiering. Vi har visat att Sprint Bioscience har den innovativa förmågan att förvandla idéer till säljbara projekt.    Vi har genomfört två utlicensieringar och har två projekt tillgängliga för utlicensiering. Genom att satsa ytterligare på nya projekt som ligger i forskningsfronten, stärker vi bolagets möjligheter att utlicensiera fler projekt och på sikt nå hållbar lönsamhet vilket gynnar våra aktieägare. Vi arbetar med att ta fram läkemedel mot svårbehandlade cancerformer vilket gör att jag och mina medarbetare är stolta över vårt arbete som kommer att kunna göra skillnad för patienter

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 nov 2017 kl. 8.30 CET.


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

I Vps34-projektet har vi i nya djurstudier visat att genom att stänga av Vps34 med våra substanser så aktiveras immunsystemet till att bekämpa tumörer.
Anders Åberg, verkställande direktör