Kommuniké från årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Vid årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget”) den 16 maj 2018 fattades följande beslut.


Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Sprint Bioscience beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2017. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fyra ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade även att till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rune Nordlander samt att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rune Nordlander, Karin Meyer och Charlotta Liljebris, samt nyvälja Ingemar Kihlström. Pär Nordlund hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Leonard Daun fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 500.000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 200.000 kronor och övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, 100.000 kronor vardera. Vidare beslutades att arvode till revisorn, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning och godkänd faktura.

Beslut om principer för utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


   Informationen lämnades för offentliggörande kl. 17:00 den 16 maj 2018


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Dokument & länkar