Kommuniké från årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Vid årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget”) den 15 maj 2019 fattades följande beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet

Sprint Bioscience beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2018. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fyra ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade även att till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rune Nordlander samt att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Rune Nordlander och Charlotta Liljebris, samt nyvälja Fredrik Lehman och Jan-Erik Nyström. Karin Meyer och Ingemar Kihlström hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noteras att Leonard Daun fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 500.000 kronor varav styrelsens ordförande ska erhålla 200.000 kronor och övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget, 100.000 kronor vardera. Vidare beslutades att arvode till revisorn, intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt löpande räkning och godkänd faktura.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna principer för utseende av valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com


Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019, klockan 16:30 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Dokument & länkar