Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör prospekt

Report this content

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore, Schweiz, Sydafrika, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som beslutades av styrelsen den 22 maj 2020 med stöd av bemyndigande från årsstämman hållen den 13 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 48,5 miljoner SEK före emissionskostnader, plus eventuellt utnyttjande av teckningsoptioner under mars-april 2021 om högst 24,3 miljoner SEK.
 

Baserat på de framsteg Sprint Bioscience har gjort avseende ingångna licensavtal genomför Bolaget nu Företrädesemissionen för att i) vidareutveckla den befintliga projektportföljen, ii) rörelsekapitalförstärkning och iii) initiera nya projekt.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt som upprättats av Bolaget och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tidplan för Företrädesemissionen:

Avstämningsdag:                 29 maj 2020

Teckningsperiod:                 2 juni – 16 juni 2020

Handel i uniträtter:               2 juni – 12 juni 2020

Offentliggörande av utfall:    Omkring 22 juni 2020
 

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på Bolagets, emissionsinstitutets samt Stockholm Corporate Finance respektive hemsidor; www.sprintbioscience.com, www.hagberganeborn.se respektive www.stockholmcorp.se.
 

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Sprint Bioscience i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
tel: 08-411 44 55, e-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com
www.sprintbioscience.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB, tel: 08-528 003 99, e-post: info@fnca.se www.fnca.se

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 39 M&A-rådgivare och investmentbanker i 40 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Sprint Bioscience. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggörs genom föreliggande pressmeddelande.  

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Sydkorea, Singapore, Schweiz, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, betalda tecknade units eller units i Sprint Bioscience har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga uniträtter, betalda tecknade units eller units får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Sprint Bioscience:s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.