Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ) Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av units med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 6 februari 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte, efter förlängning på grund av information om att delmålsbetalning kommer att erhållas i PIP4K2-projektet, fram till den 6 mars 2018. Utfallet visar att 820 516 units, motsvarande cirka 32,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 163 556 units, motsvarande cirka 6,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Därutöver kommer 1 540 873 units, motsvarande cirka 61 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av Företrädesemissionen, i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. 

Emissionslikviden i Företrädesemissionen, som således blir fulltecknad, uppgår totalt till cirka 37,9 MSEK (före avdrag för emissionsrelaterade kostnader). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare mellan 25,2 – 48,8 MSEK före emissionskostnader under Q1 2019.

”Jag vill tacka alla befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen och därigenom visat sitt stöd för Sprint Bioscience verksamhet. Med ytterligare framgångar i vårt utlicenserade projekt ser vi nu fram emot att jobba vidare med att bredda projektportföljen och fokusera ytterligare resurser på att sälja våra befintliga projekt.” kommenterar vd Anders Åberg.

Meddelande om tilldelning

De som har tecknat units utan företrädesrätt kommer att tilldelas units i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 14 februari 2018. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Sprint Bioscience aktiekapital med 252 494,50 SEK till 1 009 978,10 SEK. Antalet aktier ökar med 2 524 945 stycken till 10 099 781 stycken aktier. Därutöver nyemitteras 5 049 890 teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 vilka berättigar till teckning av 1 683 296 aktier varmed aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare 168 329,60 SEK till 1 178 307,70 SEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) som omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019:1. Detta beräknas ske omkring vecka 11, 2018.

Viktig information:

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Sprint Bioscience AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Sprint Bioscience AB kommer endast att ske genom det prospekt som Sprint Bioscience AB offentliggjorde den 14 februari 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.  

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018 kl. 10:15 CET.


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Dokument & länkar