Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4

Report this content

Den 14 mars 2021 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4 för teckning av aktier i Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”). Totalt utnyttjades 37 826 optioner för teckning av lika många aktier, innebärande en utnyttjandegrad om 0,7 procent.

I samband med den företrädesemission som Sprint Bioscience genomförde under juni 2020 emitterades 4 956 067 teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO4. Varje option berättigade till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 8,25 kronor under perioden från den 15 februari 2021 till den 14 mars 2021. Sprint Bioscience meddelar idag att 37 826 optioner utnyttjats för nyteckning av lika många aktier, vilket innebär en utnyttjandegrad om 0,7 procent. Bolaget tillförs därmed 312 064,50 kronor.

Antal Aktier, aktiekapital och utspädning

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 3 782,60 kronor till sammanlagt 2 125 275 kronor. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 37 826 aktier till sammanlagt 21 252 750 aktier.

Utspädningen för befintliga aktieägare som inte utnyttjat teckningsoptioner uppgår till 0,18 procent av aktierna och rösterna i Sprint Bioscience.

Leverans av nya aktier

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier. Direkt efter att emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket samt Euroclear och interimsaktier omvandlats till ordinarie aktier kommer de nya aktierna upptas till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Denna information är sådan som Sprint Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-16 09:46 CET.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Dokument & länkar