Sprint Bioscience AB (publ) redovisar det slutliga utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 efter omräkning

Den 28 maj 2020 avslutades perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 för teckning av aktier i Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”). Totalt hade då 47 031 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av aktier. På grund av Bolagets företrädesemission av units har, som tidigare har kommunicerats, en omräkning av teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av genomförts av en oberoende och sakkunnig rådgivare. Resultatet av omräkningen innebär att varje teckningsoption berättigar till teckning av 1,09 aktier till en teckningskurs per aktie om 7,54 kronor.

Det innebär att antalet aktier i Sprint Bioscience ökar med 51 263, från 21 163 687 (inklusive aktierna som getts ut i Bolagets nyligen genomförda företrädesemission) till 21 214 950 och att aktiekapitalet ökar med 5 126,30 kronor, från 2 116 638,70 (inklusive aktiekapitalsökningen efter Bolagets nyligen genomförda företrädesemission) kronor till 2 121 495 kronor samt att Bolaget tillförs 386 523,02 kronor före emissionskostnader med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2.

De aktier som tillkommer med anledning av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 innebär att aktierna och rösterna i Sprint Bioscience utspäds med cirka 0,2 procent. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier till följd av utnyttjade teckningsoptioner av serie TO 2 i förhållande till det totala antalet aktier i Sprint Bioscience efter att de nya aktierna registrerats, inklusive aktierna som getts ut i Bolagets nyligen genomförda företrädesemission.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.
Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com