Sprint Bioscience delårsrapport för januari – september 2019

Report this content

Sprint Bioscience AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPRINT) publicerar idag sin delårsrapport för januari – september 2019. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Tredje kvartalet - finansiell sammanfattning samt händelser i sammandrag

  • Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 4,4 (0) MSEK
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -8,2 (-8,9) MSEK
  • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till -7,2 (-8,9) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till -0,66 (-0,88) SEK

Den 11 juli meddelade bolagets partner Petra Pharma beslutet att ta en läkemedelssubstans inom PIP4K2-projektet vidare in i den myndighetsreglerade prekliniska utvecklingsfasen, med ambitionen att inleda en fas 1-studie under 2020. Målet med projektet är att utveckla en ny typ av läkemedel mot leukemi.

Januari - september - finansiell sammanfattning

  • Nettoomsättning under perioden uppgick till 28,3 (17,8) MSEK
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,0 (-11,3) MSEK
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till – 10,5 (-11,4) MSEK
  • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -0,97 (-1,29) SEK

Händelser efter rapportperiodens utgång

Den 3 oktober meddelade styrelsen för bolaget att de, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019, beslutat att genomföra en riktad nyemission av Units om ca 10 MSEK. Kapitalet ska användas till att finansiera det fortsatta utvecklingsarbetet och ge en stabil grund för avtalsdiskussioner. Samtidigt emitteras vederlagsfria teckningsoptioner (TO) till befintliga ägare som ett utspädningsskydd. Genom den riktade emissionen tillförs Sprint Bioscience direkt 10 MSEK. Vid full teckning kan teckningsoptionerna dessutom tillföra bolaget upp till 32,7 MSEK fram till maj 2020. För att skapa ytterligare finansiell beredskap har även upphandlats en checkkredit som tillåter bolaget att till marknadsmässiga villkor, vid behov, ta upp lån om upp till 10 MSEK under perioden januari – juni 2020.

”Vår partner Petra Pharma har beslutat att ta en substans i onkologiprojektet PIP4K2 vidare in i den myndighetsreglerade prekliniska utvecklingsfasen, viktiga patent har godkänts för våra Vps34-hämmare och en ny kapitalanskaffning bidrar till en fortsatt stabil grund i våra avtalsförhandlingar och resurser för den forskningsverksamhet som bygger vårt långsiktiga värde”, säger Jessica Martinsson, vd, Sprint Bioscience. 

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Länk till rapporten: https://www.sprintbioscience.com/finansiell-information/finansiella-rapporter/


Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e oktober 2019, klockan 07.30 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com