Sprint Bioscience erhåller förlängd forskningsfinansiering inom samarbetsavtalet med LG Chem

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ.) (Sprint Bioscience) och LG Chem Life Sciences Company (LG Chem) har beslutat att förlänga forskningssamarbetet, finansierat av LG Chem, inom ramen för det befintliga samarbets- och licensavtalet för NASH-projektet. Den utökade forskningsfinansieringen innebär ett finansiellt tillskott på cirka 1 miljon USD.

I mars 2019 ingick Sprint Bioscience och LG Chem ett samarbets- och licensavtal om forskning, utveckling och kommersialisering av Sprint Bioscience program i tidig utvecklingsfas för NASH och metabola sjukdomar. Avtalet innebär att Sprint Bioscience är berättigade till cirka 230 miljoner USD i potentiella delmålsbetalningar plus royalty på försäljning.

Avtalet berättigar även Sprint Bioscience till forskningsfinansiering för att stötta det pågående prekliniska arbetet under de första 12 månaderna. Nu väljer LG Chem att nyttja sin möjlighet att förlänga forskningssamarbetet med ytterligare 6 månader, vilket innebär ett tillskott på cirka 1 miljon USD till Sprint Bioscience.

 Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience

Vi nådde vårt första prekliniska delmål i NASH-projektet redan efter några månader, vilket visar på styrkan i vår process för effektiviserad läkemedelsutveckling. Projektet har fortsatt att leverera goda resultat och vi är glada över att LG Chem därför väljer att förlänga vårt gemensamma forskningsarbete. Vår ambition är att tillsammans med LG Chem bygga upp ett starkt projekt med goda förutsättningar att nå framgång i kliniska studier.”, säger Jessica Martinsson, vd på Sprint Bioscience. 

Om NASH
Den globala marknaden för NASH, nonalcoholic steatohepatitis, värderades till 1,2 miljarder USD år 2017 och förväntas nå 21,5 miljarder dollar år 2025 och växa med en genomsnittlig årlig tillväxt på 58,4% från 2021 till 2025. Tillväxten av NASH-marknaden kommer främst att drivas av en ökad patientbas, ökad fetma hos befolkning, ökning av antalet patienter med typ 2-diabetes samt ökande hälsoutgifter.

Om LG Chem Life Sciences Company
LG Chem Life Sciences Company fokuserar på utveckling, tillverkning och kommersialisering av läkemedel globalt. Företaget strävar efter att expandera och etablera global närvaro genom att fokusera på terapeutiska områden inom immunologi, onkologi och metabola sjukdomar (särskilt diabetes och relaterade metabola sjukdomar). För att uppnå detta är strategin att aktivt driva globala samarbeten som omfattar allt från projektspecifika till strategiska investeringar och samarbeten.

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com


Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23:e januari 2019, klockan 07.40 CET.

 

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar