Sprint Bioscience och LG Chem planerar ytterligare utvecklingsaktiviteter för NASH-projektet

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ) tillkännager idag att företaget har beslutat att genomföra ytterligare prekliniska studier av det gemensamma läkemedelsprojektet mot den allvarliga leversjukdomen NASH (non-alcoholic steatohepatitis; fettlever) innan projektet går vidare till klinisk utveckling. LG Chem har nyligen genomfört prekliniska studier som har genererat initiala effektsignaler. Parterna kom överens om att söka extern expertis som kan generera ytterligare data innan beslut fattas om att fortsätta till nästa steg i utvecklingen. Villkoren i det ursprungliga avtalet fortsätter att gälla med definierade milstolpsbetalningar och royalty för Sprint Bioscience.

LG Chem har nyligen genomfört en serie in vivo-studier som visar en effekt på steatos och inflammation av de läkemedelssubstanser som studerats inom NASH-projektet. Effekten måste dock ytterligare valideras innan mer storskaliga investeringar i projektets utveckling görs. LG Chem och Sprint Bioscience kommer nu gemensamt att söka en extern akademisk eller industriell partner som kan genomföra ytterligare nödvändiga prekliniska studier. Om sådana studier skulle bli positiva, har LG Chem rätt att återuppta projektets fullskaliga utveckling i egen regi i enlighet med villkoren i det ursprungliga avtalet med Sprint Bioscience.

Anne-Marie Wenthzel

”Även om vissa av de prekliniska studier som utförts av LG Chem visar lovande resultat, har en tillräckligt solid beslutsbas ännu inte genererats för fortsatta investeringar i NASH-projektet. Både vår partner och vi ser fortsatta möjligheter för de läkemedelssubstanser som har utvärderats hittills, vilket innebär att vi nu gemensamt kommer att kontakta externa forskargrupper som kan hjälpa oss med ökad förståelse”, säger Sprint Bioscience affärsutvecklingschef, Anne-Marie Wenthzel.

I mars 2019 undertecknade LG Chem ett samarbets- och licensavtal om forskning, utveckling och kommersialisering för Sprint Bioscience läkemedelsprogram mot NASH och metaboliska sjukdomar.

Denna information är sådan som Sprint Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-29 09:15 CET.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anne-Marie Wentzhel, affärsutvecklingschef, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: info@sprintbioscience.com
www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar