Sprint Bioscience offentliggör tilläggsprospekt med anledning av uppnående av delmålsbetalning om 2 MUSD

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience”) offentliggör idag ett tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning av units som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 14 februari 2018 och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Sprint Bioscience genom ett pressmeddelande den 28 februari 2018 offentliggjorde att Petra Pharma har meddelat Sprint Bioscience att Petra Pharmas styrelse har fattat beslut om att initiera de toxikologiska studier som krävs för att ta PIP4K2-projektet in i kliniska studier, varvid Sprint Bioscience erhåller den första delmålsbetalningen i projektet om 2 MUSD.

Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och finns tillgängligt på Sprint Bioscience hemsida (www.sprintbioscience.se) samt Redeyes hemsida (www.redeye.se).

Investerare som före offentliggörandet av detta tilläggsprospekt har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units som omfattas av erbjudandet i prospektet, har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke till och med den 6 mars 2018 (det vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet). Återkallelse ska ske skriftligen till Hagberg & Aneborn. Investerare som har tecknat via förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas kommer förbli bindande och om investeraren önskar kvarstå som tecknare av nya preferensaktier behöver denne ej vidta några åtgärder.

Viktig information:

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Sprint Bioscience AB. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Sprint Bioscience AB kommer endast att ske genom det prospekt som Sprint Bioscience AB offentliggjorde den 14 februari 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2:a mars 2018, klockan 13.45 CET.


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Dokument & länkar