SFV planterar ”historiska” lindar i Drottningholms barockträdgård

Idag 10 april anländer de första ”historiska” lindar som Statens fastighetsverk (SFV) planterar i förnyelsen av alléerna i Drottningholms barockträdgård. Etappen omfattar 160 lindar, varav åtta lämnats kvar som historisk vittnesbörd medan 152 träd nyplanteras. Dessa lindar har odlats fram från sticklingar tagna från några av de äldsta träden i Drottningholms barockalléer och är nu tillbaka efter att ha vuxit till sig i Tyskland.

Alléerna som nu förnyas sträcker sig från kaskaderna i väster fram till Herkulesfontänen i öster. Här har SFV sedan augusti 2007 arbetat med trädfällning, schaktning, dränering och utförande av växtbäddar. De senaste veckorna har jorden kalkats och gödslats och är nu i bra skick för att välkomna de nya träden.

När de ”historiska” lindarna anländer från Tyskland idag placeras de i en särskild växtdepå i anslutning till Drottningholmsparken i väntan på plantering. Redan på eftermiddagen börjar dock arbetet med att sätta de första träden i jorden. Planteringen fortsätter sedan de närmaste veckorna och beräknas vara klar i början av maj. Därefter återstår färdigställande av grusytor och några års etablering av träden innan arbetsområdet åter öppnas för besökare.

Den sista etappen i detta unika och omfattande planteringsprojekt kommer att äga rum under 2010-2011.

Bakgrund
Arbetet har pågått sedan slutet av 80-talet
Det var i slutet av 1980-talet som SFV påbörjade en översyn av träden i Drottningholms barockalléer. Ålder, röta, svampangrepp och ibland hård eller oregelbundet utförd beskärning försvagade träden allt mer. SFV bedömde därför att en genomgripande förnyelse av alléerna var nödvändig och flera utredningar tog vid. SFV tittade bland annat på liknande projekt i Europa. Resultatet av undersökningarna blev att alléerna skulle förnyas successivt i fem etapper.

De nya lindarna har en lång historia
För att besluta vilken typ av lind som skulle planteras utfördes noggranna studier av träden i alléerna. 1995-96 togs ca 3 000 sticklingar från gamla lindar i Drottningholms barockträdgård. Dessa har drivits hos Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och sedan hos plantskolan Lorenz von Ehren i Hamburg. Här finns nu ytterligare ca 200 ”historiska” lindar som väntar på att planteras i den avslutande etappen i förnyelsen av Drottningholms lindalléer.

För mer information kontakta:
Rolf Karlsson, förvaltare, Drottningholm, Statens fastighetsverk
Tel 08-696 71 25, 070-889 12 80, rolf.karlsson@sfv.se, www.sfv.se

Lena Löfgren Uppsäll, slottsparkarkitekt, Statens fastighetsverk
Tel 08-696 70 86, 070-546 95 41, lelu@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare, Statens fastighetsverk
Tel 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se , www.sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se


Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Lördagen den 24 maj 2008 öppnar Statens fastighetsverk Sveriges Hemliga rum. Men bara för en dag.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera