Gravitational Ripples: Ett kosmiskt fenomen i nytt offentligt konstverk

Report this content

Välkommen på pressträff med Lea Porsager, konstnären bakom verket Gravitational Ripples, Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004.

Verket Gravitational Ripples av Lea Porsager

Gravitational Ripples är inspirerad av ett kosmiskt fenomen känt som gravitationsvågor, ett fenomen som Einstein förutspådde redan år 1916 och som först 2016 kunde påvisas av forskare. Dessa vågor uppstår när två himlakroppar kolliderar och lösgör en energi så kraftfull att själva rumtiden påverkas. Lea Porsager gestaltar fenomenet som en dubbelspiral av jordvallar omsorgsfullt integrerade i landskapet. Ett nätverk av gångar gör det möjligt för besökaren att röra sig genom verket, hitta sin egen väg och upplevelse. I konstverkets mitt frammanar två ovala bronsskulpturer bilden av kretsande himlakroppar.
– Skalan är både intim och storslagen. Som besökare omsluts jag av verket och blir en del av det utan att känna mig instängd, säger Lotta Mossum, curator vid Statens konstråd.  

Inspirerad av vetenskapliga observationer och feministiska tänkare som Karen Barad och Donna Haraway, betonar Lea Porsager den intrikata och intimt sammanflätade naturen hos alla fenomen. I samspel med tiden följer Gravitational Ripples årstidernas växlingar och befinner sig i ständig omvandling.
– Gravitational Ripples kan lika lite som något annat minnesmärke lösa upp eller frigöra all den smärta som flodvågen 2004 förde med sig. Det kan bara ge den utrymme: en subtil plats, påtaglig och under tillblivelse, säger konstnären Lea Porsager.

Till den första årsdagen av invigningen för Gravitational Ripples, Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004, ger Statens konstråd en pressträff där du kan få veta mer om verket tillsammans med Lea Porsager och curator Lotta Mossum. Det finns möjlighet att intervjua Lea Porsager som personligen ger en rundvandring i verket.

Gravitational Ripples är beställd av Statens fastighetsverk och Statens konstråd, utförd i samarbete med Kungliga Djurgårdens förvaltning. Minnesvården ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk.
Läs mer om Lea Porsagers tankar kring arbetet med Gravitational Ripples här

Tid: 29/5 kl 9.30–12.
Adress: Thielska galleriet, Sjötullsbacken 8
Vi inleder morgonen med en kopp kaffe och en smörgås. Därefter berättar curator Lotta Mossum samt konstnär Lea Porsager om arbetet med Gravitational Ripples. Vi avslutar med en rundtur i verket samt intervjuer för de som önskar.
Presentationen sker delvis på engelska.
OSA önskas senast 27/5 till pressansvarig Lina Pihl på lina.pihl@statenskonstrad.se 

Var god ange om du vill intervjua konstnär Lea Porsager och/eller curator Lotta Mossum.
Begränsat antal platser.

Publikt program 28/5
Kvällen innan, den 28/5, arrangeras ett fördjupande samtal mellan konstnären Lea Porsager och professor Cecilia Åsberg om spiritualitet, vetenskap och konst i ett post-humanistiskt landskap. Mer info om kvällen här
OSA önskas senast 27/5 till assisterande curator Elena Jarl på elena.jarl@statenskonstrad.se 

Varmt välkommen!

------ ENGLISH ------

Gravitational Ripples: A cosmic phenomenon in a new public work
Welcome to a press conference with Lea Porsager, the artist behind the work Gravitational Ripples, Memorial for those affected by the 2004 tsunami.

Gravitational Ripples is inspired by a cosmic phenomenon known as gravitational waves, which was predicted by Einstein in 1916 and first measured by scientists in 2016. The waves arise when two celestial bodies collide, unleashing energy so powerful that it creates ripples in the fabric of space-time itself. In Gravitational Ripples, the cosmic waves are brought down to earth as a double spiral, carefully integrated in the landscape. The soil banks form a double spiral, creating a web of pathways both outwards from and inwards towards the centre, where two bronze sculptures evoke the image of orbiting celestial bodies.
– The scale is both intimate and magnificent. As a visitor I’m enfolded in the work, becoming part of it without feeling confined, says Lotta Mossum, curator at Statens konstråd.  

Inspired by scientific observations and the work of feminist theorists such as Karen Barad and Donna Haraway, Lea Porsager emphasizes the intimately entangled and interwoven nature of all phenomena. In Gravitational Ripples, time itself plays an integral part. As an earthwork, the memorial is subject to the ebbs and flows of time. Following the changing seasons, the work will always be in passage, always in a state of transition.
– Gravitational Ripples, as any memorial, can never fully absolve or release the magnitude of pain that is connected to the 2004 tsunami. It can only situate it. A subtle space, real and in formation”, says Lea Porsager.

On the occasion of the first anniversary of the inauguration of Gravitational Ripples, the Memorial for those affected by the 2004 tsunami, Public Art Agency Sweden arranges a press conference to present the artwork together with Lea Porsager and curator Lotta Mossum. This is an opportunity to interview Lea Porsager, who will personally give a tour of the work.

The memorial was commissioned by the National Property Board of Sweden and Public Art Agency Sweden in collaboration with the Royal Djurgården Administration. The Memorial is owned and managed by the National Property Board of Sweden.
Read Lea Porsager's notes about the artistic process with Gravitationel Ripples here. 

Time: 29/5/19, 9.30–12.
Address: Thiel Gallery, Sjötullsbacken 8, Stockholm

We start the morning with a cup of coffee and a sandwich. Curator Lotta Mossum and artist Lea Porsager will then tell about the working process of Gravitational Ripples. We conclude with a tour of the work and interviews for those who wish to.
The presentation will be partly in English.
RSVP latest 27/5 to press coordinator Lina Pihl på lina.pihl@statenskonstrad.se 
Please indicate if you would like to interview artist Lea Porsager and/or curator Lotta Mossum. Limited number of seats.

A public programme on 28/5
On the evening before, 28/5, a public programme will present Artist Lea Porsager and Professor Cecilia Åsberg in conversation about spirituality, science and art in a post-humanistic landscape.
More info on the public programme here 
RSVP latest 27/5 to assistant curator Elena Jarl at elena.jarl@statenskonstrad.se

Warmly welcome!

Lina Pihl 
Pressansvarig Statens konstråd

lina.pihl@statenskonstrad.se
08-121 575 02

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar