Stena Bulk har tagit leverans av Stena Impeccable

Stena Impeccable, den tionde av tretton beställda IMOIIMAX-fartyg från det kinesiska varvet i Guangzhou, Kina har levererats. Kemikalie- och produkttankern Stena Impeccable är 183 meter lång, 32 meter bred och har en dödvikt på 50.000 ton. Fartyget är helägt av Stena Bulk, kommer att vara en del av  en flotta opererad av Stena Weco och gå i bolagets logistiska system, som nu omfattar ett drygt sextiotal fartyg.

Fartygsmodellen IMOIIMAX är en vidareutveckling av ett redan etablerat koncept och den tekniska innovativa designen har tagits fram av Stena Teknik i samarbete med varvet Guangzhou Shipbuilding International (GSI). Utmärkande för denna MR-tanker är extra stor lastflexibilitet, hög säkerhet och låg bränsleförbrukning, d v s 10-20% lägre i servicefart jämfört med andra motsvarande fartyg.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hånell                                                                    
VD och koncernchef
Stena Bulk AB        
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Några av IMOIIMAX-fartygens tekniska lösningar som medför en effektivare energiförbrukning och en ökad logistisk flexibilitet:

 • Automatisk bränslejustering av huvudmaskin
  Med hjälp av ett autojusterande system anpassas bränsleinsprutningen till förbränningsprocessen i varje cylinder kontinuerligt för optimal prestanda i huvudmaskin. 
 • Effektivare värmepanna med återvinning från flera värmekällor Fartyget är också utrustat med en så kallad flerkällsvärmepanna som återvinner energin i avgaserna från huvudmaskin och hjälpkärrorna; en av de första installationerna i sitt slag. Värmepannan kan också köras på brännolja, vilket kan användas i hamn då fartyget ej behöver starta de större värmepannorna för uppvärmning av fartyget. Detta tillsammans med den automatiska bränslejusteringen på huvudmaskinen och justerbara hjälpkärror resulterar i en mycket effektiv energiförbrukning.
 • Tillvaratagande av energiförluster vid propeller
  Alla propellrar förlorar en del energi i det roterande vattnet som uppstår akter om propellern. IMOIIMAX tillvaratar energiförlusterna med hjälp av en Hub Vortext Absorbing Fin
 • Aerodynamisk utformning av bostadsdel och brygga
  I hårt väder kan vindmotståndet bli betydande. Genom strömlinjeformad design av bostadsdel och brygga har vindmotståndet mindre påverkan hos IMOIIMAX än hos liknande andra fartyg.
 • Alla lasttankar är designade för att passa alla typer av laster som fartyget kan frakta
  En IMOIIMAX har 18 lasttankar. Alla lika och designade för att rymma maximalt 3.000 m3, dvs den mängd som är högst tillåten för de speciallaster fartyget kan frakta
 • Ett effektivt tankrengöringssystem
  En effektiv spolanordning är installerad vilket innebär att rengöringsprocessen maximeras och eftersom fyra tankar i taget kan spolas minimeras tiden mellan lossning och lastning
    

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Stena Impeccable, den tionde av tretton beställda IMOIIMAX-fartyg från det kinesiska varvet i Guangzhou, Kina har levererats. Kemikalie- och produkttankern Stena Impeccable är 183 meter lång, 32 meter bred och har en dödvikt på 50.000 ton. Fartyget är helägt av Stena Bulk, kommer att vara en del av en flotta opererad av Stena Weco och gå i bolagets logistiska system, som nu omfattar ett drygt sextiotal fartyg.
Twittra det här