Ny rapport: vad investerare behöver veta för att påskynda den gröna omställningen inom klimatintensiva sektorer

Report this content

I en ny rapport från Stockholm Sustainable Finance Centre och Stockholm Environment Institute, förklarar hållbarhetsexperter vad som krävs för att uppnå nettonollomställning inom klimatintensiva sektorer som stål, cement, jordbruksråvaror, olja och gas. Rapporten pekar på vad investerare inom dessa sektorer behöver veta för att bidra till faktiska utsläppsminskningar.  

Foto: Monty Rakusen / Getty Images

För att ställa om de sektorer som släpper ut mest behövs radikala förändringar under detta decennium. Ingen av de undersökta sektorerna har på allvar påbörjat dessa förändringar: 

  • Inom olje- och gassektorn kan inga nya investeringar som ökar den sammanlagda produktionen anses vara förenliga med globala klimatmål. I stället behövs stora årliga minskningar av produktionsvolymerna, men trenden är den motsatta.  
  • Inom jordbrukssektorn måste företagen förbinda sig till storskalig klimatsmart produktion och stoppa avskogning kopplad till sina leveranskedjor, men nuvarande trend pekar på betydande ökningar av utsläppen.  
  • För stål och cement finns det hittills inga kommersiella produktionsanläggningar med noll eller nära nollutsläpp, även om de första anläggningarna är under utveckling. 

Huvudförfattaren Aaron Maltais, programdirektör för Stockholm Sustainable Finance Centre och seniorforskare på SEI kommenterar: 

"Den enklaste vägen för investerare kan tyckas vara att sälja av sektorer och företag med höga utsläpp från sin portfölj. Men det finns en enorm potential för investerare att bidra till verklig omställning till netto noll genom att gemensamt påverka aktörer inom dessa sektorer att ställa om sina verksamheter."

Experterna föreslår att investerare lägger fokus på att påverka hela värdekedjor, främja sektorövergripande mål och förbinda sig till att inte finansiera ny olje- och gasutvinning eller utveckling: 

Viktigt att påverka aktörer i hela värdekedjan  

För att investeringar i grönt stål och cement ska öka måste det finnas köpare som är villiga att betala extra för gröna industriprodukter. Investerare kan hjälpa till att skapa efterfrågan på dessa produkter genom att engagera sig i till exempel transport- och byggsektorn och uppmuntra dessa aktörer att välja material med lägre klimatpåverkan. På samma sätt krävs att avskogning kopplad till jordbruksproduktion bromsas. Här behövs samaberbete med aktörer som spelar en central roll i hela värdekedjan i handeln med jordbruksvaror kopplad till avskogning.  

Koncentrera insatser som främjar omställning för hela sektorn  

För att främja sektorsövergripande omställning bör investerare påverka företag att åtgärda sina problem med förorenande tillgångar eller leveranskedjor, snarare än att sälja av eller sluta köpa dessa jordbruksprodukter. Det kanske inte är tillräckligt att bara investera i företag med de lägsta utsläppen i en klimatintensiv sektor, i stället är det viktigt att arbeta med att främja klimatsmarta lösningar för hela sektorn. 

"Inom olje- och gassektorn ser vi att företag har ambitiösa klimatmål men samtidigt säljer de av förorenande tillgångar till aktörer som i sin tur inte minskar sina utsläpp. På liknande sätt ser vi inom jordbrukssektorn att även om företag slutar att köpa varor från utsläppsintensiva regioner, förändrar detta inte dessa regioners ohållbara metoder när samma producenter ändå kan säkra andra köpare", säger Olle Olsson, seniorforskare på SEI.  

Driva på sektorsövergripande mål  

För att nå bestående grön omställning kan det finnas fördelar med att kombinera utsläppsmål med implementeringsmål för de specifika steg som företag och andra aktörer måste ta för att implementera nya affärsmodeller. Kan investerare till exempel sätta upp mål för antalet nya CCS-projekt som initieras av cementföretag eller för antalet företag med hög avskogningsexponering som implementerar nya policys mot avskogning eller för antalet olje- och gasproduktionsfält som planerar att minska produktionen. Investerarkoalitioner behöver göra mer för att  samordna gemensamma ställningstaganden  vad gäller specifika åtgärder som företagen kan genomföra för att kraftigt minska sina utsläpp. 

Olja och gas - sälja av eller påverka

Investerarkoalitioner har haft viss framgång med att få stora olje- och gasföretag att förbinda sig till att minska utsläppen under produktionen, men varit mindre framgångsrika i att få företag att minska själva produktionen och avveckla sin nuvarande affärsmodell. Dessutom står nationellt ägda olje- och gasföretag för mer än hälften av den globala produktionen och det är svårare att påverka nationellt ägda företag i samma utsträckning som privata. 

Läs hela rapporten: What does it take to achieve net zero?

För mer information och intervjuer kontakta:  

Annika Flensburg, pressansvarig, Stockholm Environment Institute, annika.flensburg@sei.org +46 73 901 6011 

Aaron Maltais, Programdirektör, Stockholm Sustainable Finance Centre och seniorforskare på Stockholm Environment Institute  aaron.maltais@sei.org +46 76 137 8683 

Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC)

Stockholm Sustainable Finance Centre (SSFC) bildades 2017 och är ett samarbete mellan Stockholm Environment Institute och Handelshögskolan i Stockholm. Centrets uppdrag är att genomföra forskning, utbildning och samverkan kring hur finansmarknaden på ett mer kraftfullt sätt kan stödja en hållbar utveckling. 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det finns en enorm potential för investerare att bidra till verklig omställning till netto noll genom att gemensamt påverka aktörer inom dessa sektorer att ställa om sina verksamheter.
Aaron Maltais, Programdirektör, Stockholm Sustainable Finance Centre och seniorforskare på Stockholm Environment Institute