• news.cision.com/
  • Sveaskog/
  • Delårsrapport januari-mars 2019: Fortsatt bra marknadsläge trots viss konjunkturavmattning

Delårsrapport januari-mars 2019: Fortsatt bra marknadsläge trots viss konjunkturavmattning

Report this content

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första kvartalet 2019 ökade med 30 procent till 509 MSEK (393) jämfört med motsvarande period 2018. Marknadsläget anses fortsatt starkt med förhållandevis höga priser på såväl massa som för sågade trävaror.Första kvartalet 2019:

  • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1 924 MSEK (1 649). Priserna ökade i genomsnitt med 11 procent medan de totala leveransvolymerna var i stort sett oförändrade.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 30 procent och uppgick till 509 MSEK (393). Resultatförbättringen är främst en effekt av högre priser.
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 5,7 procent (4,7).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 113 MSEK (63), värdeförändringen har ingen kassaflödespåverkan.
  • Kvartalets resultat ökade med 35 procent och uppgick till 521 MSEK (387), motsvarande 4,40 kr (3,27) per aktie.

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

Ett bra marknadsläge har medfört högre priser på våra produkter i förhållande till motsvarande period föregående år, vilket förbättrat marginalerna för såväl leveranser från egen skog som för externt anskaffad skogsråvara. Gynnsamma avverkningsförhållanden hittills i år, jämfört med föregående år, har gett lägre avverkningskostnader.

Marknadsläget är fortsatt starkt med förhållandevis höga priser på såväl massa som för sågade trävaror. En viss mattning i konjunkturen kan skönjas för sågade trävaror till följd av en minskad byggaktivitet. Minskningen sker dock från höga nivåer. Investeringarna inom svensk skogsindustri fortsätter, vilket är glädjande för Sveaskog som råvaruleverantör.

Värdeskapande i flera led
Sveaskogs kunder värdesätter en hög kvalitet på skogsråvaran. Rätt kvalitet ökar värdet både för dem och för oss som leverantör. För att ytterligare förbättra kvaliteten har Sveaskog initierat en tävling – precisionsjakten – där omkring 230 maskinlag deltar. Syftet är att förbättra skogsmaskinernas mätprecision som är en viktig förutsättning för att vi ska ha bästa möjliga kvalitet vid avverkningarna.
 

För mer information, kontakta:
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef Sveaskog, 08-655 91 74
Per Matses, vice vd och CFO Sveaskog, 08-655 92 90
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första kvartalet 2019 ökade med 30 procent till 509 MSEK (393) jämfört med motsvarande period 2018. Marknadsläget anses fortsatt starkt med förhållandevis höga priser på såväl massa som för sågade trävaror.
Twittra det här