Myndighetens systemfel leder till dödfall

En motorcyklist dör på E4 en lördag i augusti 2010 på grund ny asfalt som var halare än en halkbana. Den nya vägbeläggningen var undermålig gjord av entreprenören NCC. Kontrollen av vägen var undermåligt utförd av NCC. Rapporteringen till beställaren var undermåligt utförd av NCC. Trots flera varningar från trafikanter och trots flera olyckor på platsen litade Trafikverket att NCC skött sitt arbete bra. Inget gjordes förrän efter dödsolyckan!

SMC anser att detta är ett monumentalt systemfel. Det är hög tid att se över hur kontrollen av det svenska vägnätet sköts. Likaså måste ett olycksförebyggande rapporteringssystem införas. Alla varningar, incidenter och olyckor måste tas på allvar, anser Sveriges MotorCyklister, SMC.

I kvällens Uppdrag Granskning beskrivs MC-olyckan vid Vagnhärad 8 augusti 2010. En 50-årig trafiklärare och erfaren motorcyklist fick sladd på den ishala vägen, kanade in i ett vägräcke och omkom av krockvåldet mot en stolpe. Till och med räddningstjänsten fick sladd på sitt fordon vid olycksplatsen. Friktionsmätningar, som gjordes efter dödsolyckan, visade att den nya asfalten var halare än en halkbana. Trafikverket hade tidigare fått varning om att vägavsnittet var farligt genom en bilist som skickade brev. Det fanns flera gamla bilspår i diket, nedkörda räcken och trasiga bildelar vid vägkanten. Ändå gjordes inget! SMC polisanmälde därför Trafikverket och/eller ansvarig underentreprenör för vållande till annans död.

Polisen beslöt att inte inleda förundersökning. SMC hämtade därför in en mängd uppgifter om olyckan, framförallt om asfaltens beskaffenhet och begärde en rättslig prövning. Åklagaren inledde en förundersökning men ärendet lades ner utan att något åtal väcktes. Beslutet säger: ”Utredningen har visat att Vägverket/Trafikverket vid tillfället för olyckan hade brister i ärendehantering av viktig/Akut information. Utredningen har dock inte kunnat visa att någon inom Vägverket/Trafikverket och/eller NCC varit så oaktsam att straffansvar ska följa.”

SMC beklagar att ingen behöver stå till svars för dels ett dåligt vägarbete och dels bristande ärendehantering som leder till att en trafikant dödas. Det rimmar illa med Nollvisionens intention om ett delat ansvar.

SMC ser flera allvarliga systemfel i vägtransportsystemet:

  • Entreprenören som utför vägarbetet, inte beställaren, kontrollerar sitt eget arbete på de svenska vägarna. Det betyder att Trafikverket lämnar över trafiksäkerhetsansvaret på det statliga vägnätet till enskilda företag och deras projekt- och driftledare. SMC kräver att det svenska vägnätet kontrolleras av oberoende part!
  • Olycksförebyggande rapporteringssystem är en självklarhet inom flyg, järnväg och vid arbetsplatser, men saknas på vägområdet. Det rapporteringssystem som finns, Strada, omfattar endast olyckor som redan skett och lett till polisiära insatser eller sjukvårdsinsatser.
  • I andra länder mäts systematiskt friktion på vägarna. Det gör man inte i Sverige. Denna brist påtalades 2009 av Riksrevisionen. Trots att Trafikverket själva uttalar att friktionen är den funktionella egenskap som bedöms ha störst betydelse för trafiksäkerheten ses detta i princip endast som ett problem på vinterväg. SMC anser att kontinuerliga friktionsmätningar borde vara en självklarhet även på svenska vägar. Eftersom dålig friktion bidrar till tio procent av alla MC-olyckor är ett bra grepp i asfalten livsviktigt för motorcyklister.

-  Om vi ska lyckas nå de högt ställda målen i Nollvisionen måste även väghållarna ta sitt ansvar. Det finns en stor förbättringspotential för att göra vägmiljön säkrare – både för motorcyklister och andra trafikanter, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare i SMC.

Kontaktinformation:    

Jesper Christensen, 070-557 75 00

Maria Nordqvist, 070-538 39 38

Petra Holmlund, 070-600 71 27

Sveriges MotorCyklister är en intresseorganisation för alla motorcyklister som kör på landsväg. SMC har cirka 64.000 medlemmar. Våra viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, information, fortbildning, turism, försäkringar, konsumentfrågor och opinionsbildning.  www.svmc.se

Taggar:

Om oss

SMC, Sveriges MotorCyklister, är en intresseorganisation för motorcyklister. SMC har omkring 70.000 medlemmar. SMC:s viktigaste arbetsområden är trafiksäkerhet, turism, försäkringar, konsumentfrågor, opinionsbildning, information och internationellt arbete.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Om vi ska lyckas nå de högt ställda målen i Nollvisionen måste även väghållarna ta sitt ansvar
Maria Nordqvist