Aktieägarna i Swedbank AB kallas till extra bolagsstämma den 28 oktober 2021

Report this content

Aktieägarna i Swedbank AB kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 oktober 2021.

Med anledning av den alltjämt pågående pandemin, har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att utövande av rösträtt endast kan ske per post före bolagsstämman. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 28 oktober 2021.

​​​​​​​Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman genom poströstning ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den 20 oktober 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” i kallelsen så att poströsten är Euroclear tillhanda senast den 27 oktober 2021.

Observera att anmälan till den extra bolagsstämman endast kan göras genom poströstning. 

​​​​​​​​​​​​​​Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Val av två personer att justera protokollet
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd
  5. Godkännande av dagordning
  6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om vinstutdelning och avstämningsdag
  8. Stämmans avslutande
Läs hela kallelsen i bifogat pdf dokument. Kallelsen i sin helhet finns också på www.swedbank.se/extrabolagsstamma.

Kontakt:

Annie Ho, chef Investor Relations, tel: + 46 70 343 78 15

Mattias Elander Forsgren, presskommunikatör, tel: +46 73 843 32 66

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 154 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera