Avstämningsdag för obligatorisk omvandling av samtliga preferensaktier till stamaktier i Swedbank

I enlighet med omvandlingsförbehållet i Swedbank AB:s (”Swedbank”) bolagsordning har Swedbanks styrelse idag beslutat om omvandling av samtliga preferensaktier till stamaktier.

Tidplan

27 mars        Sista dag för handel med preferensaktier
5 april            Avstämningsdag för omvandling av preferensaktier till stamaktier
8 april            Bokföringsdag hos Euroclear för nya stamaktier

Handel med preferensaktier är ej möjlig från och med den 28 mars tills dess att nya stamaktier erhållits, vilket normalt är samma dag då de bokförs hos Euroclear.

Registrering hos Bolagsverket av omvandlingen beräknas ske innan mars månads utgång. Efter omvandlingen kommer Swedbank endast ha stamaktier utfärdade. Det totala antalet aktier kommer att vara oförändrat och uppgå till 1 132 005 722.

Omvandling av preferensaktier till stamaktier genom obligatorisk omvandling enligt villkoren i bolagsordningen utgör inte en skattepliktig avyttring enligt ett förhandsbesked meddelat av Skatterättsnämnden den 7 november 2008, vilket fastställts av Regeringsrätten genom dom den 14 maj 2009. De stamaktier som erhålls vid en obligatorisk omvandling anses förvärvade vid samma tidpunkt och för samma anskaffningskostnad som gäller för preferensaktierna.


För ytterligare information:
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 070-582 56 56
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 7,8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 310 kontor i Sverige och cirka 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2012 uppgick balansomslutningen till 1 847 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar