Beslut från Nasdaqs disciplinnämnd

Report this content

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har i dag beslutat att utdöma ett vite om tolv årsavgifter till Swedbank, totalt 46,6 MSEK. Som Swedbank uppgav i delårsrapporten 27 april i år gäller detta historiska frågor från tiden 2016-2019. Nasdaqs disciplinnämnd skriver i sitt beslut att det under en längre tid funnits brister i Swedbanks processer och rutiner för att motverka penningtvätt samt att dessa brister under en lång tid varit kända för Swedbanks dåvarande högsta ledning.

I mars i år fick banken besked från Nasdaq Stockholm AB (Nasdaq) om slutsatserna i en undersökning som gällde om banken brutit mot Nasdaqs regelverk under perioden december 2016 till februari 2019. Senare lämnades ärendet över till Nasdaqs disciplinnämnd som nu fattat sitt beslut. Swedbank konstaterade i delårsrapporten 27 april att banken i stora drag delar Nasdaqs slutsatser.

─ Banken har det senaste året vidtagit en rad åtgärder för att stärka informationsgivningen. I och med dagens beslut stängs ytterligare en fråga som gäller bankens historiska tillkortakommanden, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank.


Som banken kommunicerade i delårsrapporten 27 april i år utgick banken från att Nasdaqs disciplinnämnd skulle utdöma ett vite och avsatte därför 30 miljoner kronor för detta.

 

Kontakt:
Annie Ho, chef för Investor Relations, annie.ho@swedbank.com, 070 343 7815
Unni Jerndal, chef för Group Press Office, unni.jerndal@swedbank.com, 073 092 1180 

 

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021, kl. 08:45
 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Banken har det senaste året vidtagit en rad åtgärder för att stärka informationsgivningen. I och med dagens beslut stängs ytterligare en fråga som gäller bankens historiska tillkortakommanden.,
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank.