Delårsrapport för andra kvartalet 2020

Swedbanks vd och koncernchef Jens Henriksson kommenterar:

”Swedbank levererar ett starkt resultat i en väldigt osäker tid.”

Andra kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2020:
 

Högre räntenetto till följd av högre affärsvolymer

• Lägre intäkter från kort och kapitalförvaltning påverkar provisionsnettot negativt

• Positivt nettoresultat finansiella poster till följd av positiva värderingseffekter och hög kundaktivitet

• Lägre utredningsrelaterade kostnader till följd av covid-19

• Lägre reserveringar för eventuella kreditförluster kopplade till effekterna av covid-19• Solida kapital- och likviditetsbuffertar


1) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags resultat och Övriga intäkter från koncernens resultaträkning.
Kontakt:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, tel + 46 72 740 6338
Unni Jerndal, presschef, tel +46 73 092 1180
 

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2020, kl. 07:00.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Swedbank levererar ett starkt resultat i en väldigt osäker tid.
Jens Henriksson, vd och koncernchef Swedbank