Extra bolagsstämma i Swedbank AB den 28 oktober 2021

Report this content

Swedbanks styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 28 oktober 2021. Styrelsen föreslår stämman ytterligare ordinarie utdelning för räkenskapsåren 2019 och 2020 om 7,30 kronor per aktie.

Swedbanks styrelse har noggrant följt Covid-19 pandemins utveckling och konsekvenser både för bankens verksamhet och samhället i stort. Bankens finansiella ställning är stark, både ur ett kapital- och likviditetsperspektiv. Swedbank har under hela pandemins förlopp hjälpt kunderna med finansiering och rådgivning.

Efter att ha utvärderat bankens förmåga att fortsätta bistå kunderna och beaktat att Finansinspektionen avstått från att förlänga sin rekommendation om begränsningar av bankers aktieutdelning och aktieåterköp, så har styrelsen beslutat att föreslå ytterligare ordinarie utdelning för räkenskapsåren 2019 och 2020 om 7,30 kronor per aktie.

Den föreslagna utdelningen utgör tillsammans med de utdelningar som lämnats i februari och april 2021 50 procent av nettoresultatet för åren 2019 och 2020, i enlighet med bankens utdelningspolicy.

Avstämningsdagen för utdelning föreslås vara den 1 november 2021, vilket innebär att utbetalning förväntas ske den 4 november 2021. Med denna avstämningsdag kommer sista dag för handel i Swedbanks aktie inklusive rätt till utdelning att infalla den 28 oktober 2021 och första dag för handel i Swedbanks aktie exklusive rätt till utdelning kommer att infalla den 29 oktober 2021.

Med anledning av den alltjämt pågående pandemin, har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att utövande av rösträtt endast kan ske per post före bolagsstämman. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att utfärdas inom kort.

Kontakt:

Annie Ho, chef Investor Relations, tel: + 46 70 343 78 15

Unni Jerndal, Senior Advisor, tel: +46 73 092 11 80

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation

Swedbank AB (publ) är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2021 klockan 08.00.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 154 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se