Extra bolagsstämma i Swedbank den 15 februari 2021

Report this content

Aktieägarna i Swedbank AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2021.

Swedbanks styrelse har noggrant följt Covid-19 pandemins utveckling och konsekvenser både för bankens verksamhet och samhället i stort. Bankens finansiella ställning är stark, både ur ett kapital- och likviditetsperspektiv. Swedbank har under hela pandemins förlopp hjälpt kunderna med finansiering och rådgivning.

Efter att ha utvärderat bankens förmåga att fortsätta bistå kunderna och beaktat Finansinspektionens uppmaning till banker att vara återhållsamma med aktieutdelning och aktieåterköp fram till den 30 september 2021 har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 4,35 kronor per aktie. Samråd har skett med Finansinspektionen inför beslutet.

-Det är glädjande att nu kunna föreslå stämman att ge utdelning för 2019. Vår utdelning är viktig för bland andra fond-, och pensionssparare, samt enskilda aktieägare och stiftelser, säger Swedbanks styrelseordförande Göran Persson.

Avstämningsdagen för utdelning föreslås vara den 17 februari 2021, vilket innebär att utbetalning förväntas ske den 22 februari 2021.

Styrelsens förslag till utdelning motsvarar cirka 25 procent av nettoresultatet för räkenskapsåret 2019. När Covid-19 pandemins konsekvenser ytterligare kan överblickas och om förutsättningar så föreligger, avser styrelsen föreslå ytterligare utdelning hänförlig till 2019 års resultat. 

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 15 februari 2021.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken per den 5 februari 2021 (”Avstämningsdagen”), dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear tillhanda senast den 12 februari 2021.

Observera att anmälan till den extra bolagsstämman endast kan göras genom poströstning. 

Förslag till dagordning:

Stämmans öppnande

Val av ordförande vid stämman

Val av två personer att justera protokollet

Upprättande och godkännande av röstlängd

Godkännande av dagordning

Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

Beslut om vinstutdelning och avstämningsdag

Stämmans avslutande

Läs hela kallelsen i bifogat pdf dokument. Kallelsen i sin helhet finns också på http://www.swedbank.se/extrabolagsstamma.

För mer information:

Annie Ho, chef Investor Relations, Swedbank, tel: + 46 70 343 78 15

Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel: +46 73 092 11 80

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.Informationen lämnades för offentliggörande 20210118 18:40.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det är glädjande att nu kunna föreslå stämman att ge utdelning för 2019. Vår utdelning är viktig för bland andra fond-, och pensionssparare, samt enskilda aktieägare och stiftelser.
Swedbanks styrelseordförande Göran Persson.