Finansiella effekter av ändrad redovisningsstandard

Report this content

Swedbank tillämpar den nya redovisningsstandarden IFRS 9 Finansiella instrument från och med räkenskapsåret 2018. IFRS 9, som ersätter IAS 39: Finansiella instrument och värdering, innehåller bland annat nya regler avseende klassificering och nedskrivningar av finansiella instrument. Som följd av övergången till IFRS 9 har nedan finansiella effekter uppstått mellan 31 december 2017 och 1 januari 2018:

 • Eget kapital
  Tillämpningen av IFRS 9 har resulterat i en negativ effekt på eget kapital med 2,1 mdkr. Av detta är 1,6 mdkr hänförligt till tillämpningen av de nya reglerna avseende nedskrivningar, vilket främst reducerat det redovisade värdet för utlåning till allmänheten.
  Omklassificeringar och omvärderingar av finansiella tillgångar har påverkat eget kapital negativt 0,5 mdkr. Orsaken är främst att Swedbank Hypotek slutat att redovisa delar av lån till allmänheten som tidigare värderats till verkligt värde över resultaträkningen. Dessa lån till allmänheten har klassificerats om och värderas nu, likt merparten av koncernens lån till allmänheten, till upplupet anskaffningsvärde.
 • Kärnprimärkapitalrelation
  Tillämpningen av IFRS 9 har resulterat i en negativ effekt på kärnprimärkapitalrelationen med 0,06 procentenheter. Kärnprimärkapitalet har minskat med 0,4 mdkr, främst till följd av omklassificering och omvärdering av lån till allmänheten som inte längre redovisas som värderade till verkligt värde över resultaträkningen. Den totala effekten på kärnprimärkapitalet är mindre än effekten på eget kapital, då de nya reglerna avseende nedskrivningar medfört att de redovisade reserveringarna för kreditförluster överstiger de förväntade förlusterna beräknade enligt kapitaltäckningsregelverket för de flesta internt riskklassificerade (IRK) portföljer. Det underskott (reserveringsnetto för IRK rapporterade kreditexponeringar) som per den 31 december 2017 reducerade kärnprimärkapitalet har som följd minskat. I det fall reserveringen för kreditförluster enligt redovisningen överstiger förväntade förluster enligt kapitaltäcknings-regelverket rapporteras det överstigande beloppet som supplementärkapital. Enligt övergångsreglerna, som gäller till slutet av 2022, kan en del av ökningen i reserven för kreditförluster rapporteras i kärnprimärkapitalet. Övergångsreglerna är inte obligatoriska och Swedbank har beslutat att inte tillämpa dem.
  Riskexponeringsbeloppet (REA) har minskat med 0,7 mdkr till följd av de nya reglerna avseende nedskrivningar.

Historiska jämförelsetal har inte räknats om.

Övriga förändringar
Swedbank har även att genomfört nedan förändringar för att förbättra presentationen i de finansiella rapporterna:

 • Ändrad presentation av avtalsenliga upplupna räntor
  Swedbank kommer att presentera avtalsenliga upplupna räntor för finansiella instrument som en del av det redovisade värdet för tillgången eller skulden i balansräkningen. Tidigare redovisades avtalsenliga räntor under posterna Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter respektive Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i balansräkningen. Förändringen har påverkat utlåningen till allmänheten positivt med 1,7 mdkr men påverkar inte storleken på den totala balansräkningen. Historiska jämförelsetal har inte räknats om.
 • Ändrad presentation av ersättning för tjänster till sparbankerna
  Swedbank har, efter en genomgång av de tjänster som tillhandahålls för sparbankerna, flyttat en del av de intäkter som tidigare redovisats under posten Övriga intäkter till provisionsintäkter. Förändringen har gjorts för att bättre spegla tjänsternas användningsområde. Historiska jämförelsetal har räknats om. För helåret 2017 innebär förändringen att 176 mkr flyttas från Övriga intäkter till provisionsintäkter, varav merparten till posten Betalningsförmedlingsprovisioner. Förändringen har ingen påverkan på Swedbanks totala intäkter.

Mer detaljerade effekter på koncernens balans- och resultaträkning finns i bifogat dokument.

För ytterligare information:
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, gregori.karamouzis@swedbank.com, tfn: 0727-40 63 38

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se