• news.cision.com/
  • Swedbank/
  • Halverade koldioxidutsläpp för Swedbank Robur på förvaltat kapital* - fastställer nya delmål för sitt klimatarbete

Halverade koldioxidutsläpp för Swedbank Robur på förvaltat kapital* - fastställer nya delmål för sitt klimatarbete

Report this content

I det globala initiativet Net Zero Asset Managers samarbetar sedan ett år tillbaka Swedbank Robur och andra kapitalförvaltare kring hur Parisavtalets netto-noll mål ska uppnås senast 2050. Inför COP26 kommer Net Zero Asset Managers att presentera en gemensam rapport med undertecknande fondbolags mål och metoder för att nå Parisavtalets mål utifrån ett gemensamt ramverk.

Swedbank Roburs rapportering visar att man ligger väl i fas med sitt mål att allt förvaltat kapital ska vara linjerat med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, samt att koldioxidutsläppen inom aktier och företagsobligationer har minskat med 50% mellan 2017-2020.  Rapporten, som även kommer att publiceras av IIGCC (The Institutional Investors Group on Climate Change), styrker att många fondbolag ligger långt fram i sina ambitioner att skifta kapitalet i en mer hållbar riktning.

- Klimatet är vår tids största utmaning och debatteras flitigt. Som det bör göras. Men debatten får inte ske på bekostnad av agerandet, och här är initiativ som Net Zero Asset Managers en viktig nyckel i att driva på utvecklingen. Klimatfrågan måste stå över kortsiktiga finansiella mål, bolags- och landsgränser, säger Liza Jonson, vd på Swedbank Robur.

Efter knappt ett års arbete inom Net Zero Asset Managers finns det nu en gemensam standard och samsyn på hur kapitalförvaltare inom initiativet rapporterar mål och delmål framåt för att deras förvaltade kapital ska vara i linje med Parisavtalets netto-noll mål.

- Vår analys visar att Swedbank Robur redan har gjort en stor förflyttning sett från 2017, och att vi ligger väl i fas för att uppnå vårt första klimatmål om att vårt förvaltade kapital ska vara i linje med Parisavtalet redan 2025. Men det är inte tillräckligt, och vi vill fortsätta utmana branschen och oss själva att gå fortare fram. Vårt fokus kommer nu att ligga på investeringar i klimatlösningar och att påverka våra portföljbolag att sätta mål i linje med Parisavtalet, säger Liza Jonson.

Framåt ser Liza Jonson att utmaningarna kommer att ställa krav på samordnade insatser på alla nivåer i samhället – näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik. Hon menar också att det i nästa steg handlar om att våga investera i, stötta och driva på bolag som har potential att ställa om till en mer hållbar verksamhet, eller som har produkter som kan bidra till netto-noll målet.

Swedbank Roburs nya delmål i korthet 
Öka minskningen av koldioxidutsläpp - Halvera våra utsläpp till 2030 (jmf. m. 2019 års basvärde) för att säkerställa nettonollutsläpp till 2040. Detta skall delvis nås genom ökade investeringar i bolag som själva har satt nettonollmål, med mål att andelen av vårt AUM som satt nettonollmål uppgår till 60 procent 2030 och 100 procent till 2040.

Klimatlösningar - Öka våra investeringar i klimatlösningar, med initialt fokus på förnybar energi. 1,4 procent av vår portföljs aggregerade AUM 2030 skall vara investerat i förnybar energi för att sedan öka till 3,8 procent 2040.

Påverkansarbete - Identifiera och prioritera dialoger med bolag inom TCFD* (Task force on Climate-related Financial Disclosures) sektorer som står för 70% av Swedbank Robur’s ägda utsläpp. Ett aktivt påverkansarbete genom dialoger skapar förutsättning för stöttning i bolagens resa att sätta egna nettonollmål och arbeta för att nå dessa mål.

Swedbank Roburs rapportering till Net Zero Asset Managers avseende arbetet med sina klimatmål kan främst kopplas till FN:s globala utvecklingsmål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och 17 (Genomförande och globalt partnerskap).

Mer information
The race to Net Zero – Swedbank Robur’s roadmap to net zero emissions (English)
Net Zero Asset Managers

Kontakt:
Carina Sesser Nylund, Press manager, Swedbank Robur, +46 72 230 52 64

* Beräknat på det mätbara data som finns att tillgå avseende aktier och företagsobligationer.

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1678 miljarder SEK (2020).
Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet. Läs mer på www.swedbankrobur.se. 

 

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Klimatet är vår tids största utmaning och debatteras flitigt. Som det bör göras. Men debatten får inte ske på bekostnad av agerandet, och här är initiativ som Net Zero Asset Managers en viktig nyckel i att driva på utvecklingen. Klimatfrågan måste stå över kortsiktiga finansiella mål, bolags- och landsgränser.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur