Många osäkerhetsfaktorer påverkar småföretagens ekonomi i år

Report this content

Tre av fyra småföretag uppgav före pandemin att de skulle klara ett tillfälligt intäktsbortfall på 50 procent under tre månader och 70 procent svarade att de hade en buffert för att klara en konjunkturnedgång. Detta tyder på att svenska företag är väl rustade för intäktsomslag men klarar de även de senaste månadernas kostnadsökningar och leveransproblem?

Även om pandemin har bidragit till kraftiga omsättningsfall för många företag under 2020–2021 fortsätter konkurserna att sjunka och under 2021 var de på en lägre nivå än före pandemin.

- Detta tyder på att företagen är finansiellt robusta mot oväntade händelser. Förutom statliga stöd i samband med coronarestriktionerna kan uppbyggda buffertar i förtagen ha bidragit till att de, generellt, har klarat en minskad omsättningstillväxt, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

God kassalikviditet i företagen
Undersökningarna som Kantar Sifo gjorde på uppdrag av Swedbank och sparbankerna före pandemin visar att majoriteten av företagen då var rustade för inkomstbortfall. Tre fjärdedelar skulle klara tre månader med hälften av de budgeterade intäkterna och av dem uppgav åtta av tio att de skulle använda sparbuffert medan en fjärdedel skulle avstå att ta ut lön. Vid en konjunkturnedgång var den vanligaste åtgärden att se över kostnaderna och sju av tio uppgav att de även hade en buffert för löpande utgifter.

- Detta stämmer väl med det vi ser i årsredovisningar för de svenska företagen som visar på en god likviditet. Både för 2019 och "pandemiåret" 2020 var kassalikviditeten över 200 procent för hela bolagssektorn, det vill säga att likviditeten var dubbelt så stor jämfört med de kortfristiga skulderna, säger Jörgen Kennemar.

En kassalikviditet under 100 procent innebär att företaget måste göra tillgångar likvida för att kunna betala skulderna. Statistiken visar också att kassalikviditeten är högre i de mindre företagen, delvis på grund av en lägre skuldsättningsgrad. Hur mycket av företagens likviditet (buffert) som använts de senaste åren finns det ännu inga uppgifter på men sannolikt har många företag en lägre buffert idag och är därmed mer sårbara.

Ökat kostnadstryck kan pressa lönsamheten
Frågan är hur robusta småföretagen är idag när kostnadsläget påtagligt har stigit på allt ifrån råvaror, till exempel metaller och energi, till inte minst drivmedel. Många företag har heller inte kunnat återhämta sig helt efter pandemin och för dem kan det nu få negativa effekter på lönsamheten.

- Det finns en risk för att vi kommer se fler företagskonkurser under 2022 på grund av kraftigt stigande kostnader och på sikt högre räntor. Företag med små eller begränsade buffertar drabbas sannolikt hårdast. Därför har företagens kostnader kommit än mer i fokus och behovet av täta budgetuppföljningar ökar, säger Jörgen Kennemar.

Vilka kostnader kan minskas eller tas bort som inte äventyrar företagets verksamhet
Det finns stora branschvisa skillnader vad gäller kostnader som gör att vissa företag behöver göra större förändringar i verksamheten än andra. Men alla kan tjäna på att gå igenom de rörliga kostnaderna för exempelvis material, konferenser och abonnemang som ofta är lätta att dra ner på.

- Generellt kan man säga att en effektivisering av verksamheten och att minska energiförbrukningen kan på sikt dämpa effekterna av de höga energi- och drivmedelspriserna för de flesta företagen. Men det gäller främst företag med stora kostnader för energi- och drivmedel, säger Jörgen Kennemar och fortsätter:

- Även innovativa lösningar och digitalisering av företagets verksamhet kan stärka konkurrenskraften samtidigt som det kan minska företagets kostnader, exempelvis för administration.

Se statistik och tips i den bifogade pdf:n.

Kontakt:
Jörgen Kennemar, senioranalytiker, Swedbank, +46 70 643 83 29
Ralf Bagner, pressansvarig Swedbank, +46 73 042 16 49
www.swedbank.se/foretagande
www.swedbank.se/foretagstips

Swedbank och Sparbankerna ger de många människorna och företagen möjlighet att skapa en bättre framtid. Det finns idag 58 Sparbanker i Sverige som är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Sparbankerna har cirka 190 kontor och cirka 2 miljoner privat- och företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia av samarbete. Swedbank är den ledande banken på sina hemmamarknader Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 153 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Swedbankkoncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se