Ordföranden Lars Idermark har beslutat sig för att lämna Swedbank

Report this content

Lars Idermark har beslutat sig för att lämna rollen som ordförande i Swedbank med omedelbar verkan. Därmed går nuvarande vice ordförande Ulrika Francke in i rollen som ordförande.

Med anledning av sitt beslut ger Lars Idermark följande kommentar:

Efter den senaste tidens starka debatt om Swedbank och frågan om bankens hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum har jag funnit att den massmediala uppmärksamheten som detta skapat inte är förenlig med mitt vd-uppdrag i skogskoncernen Södra. Därför har jag kommit fram till att det bästa beslutet är att jag lämnar uppdraget som ordförande i Swedbank med omedelbar verkan.

Det har varit svårt i ett massmedialt uppskruvat läge att få gehör för proportioner, sakfrågor och att kunna bemöta direkta felaktigheter. Till detta kommer också värnandet om banksekretess och de lagar och regler som en bank har att följa på de marknader där den verkar. Detta gör kommunikationsaspekten extra utmanande.

När den så kallade finanskrisen inträffade 2008 blev jag ombedd av dåvarande valberedning att bli ordförande i ett besvärligt läge. Efter ett antal år kände jag att mitt uppdrag var slutfört. Swedbank hade kommit in i en annan fas och jag lämnade därför ordförandeskapet, men blev ombedd att sitta kvar i bankens styrelse. 2016 fick dåvarande ordförande och vd lämna banken. Även denna gång frågade valberedningen i ett akut läge om jag hade möjlighet att bli ordförande. Av lojalitet och värnandet om bankens bästa accepterade jag uppdraget.

Jag har alltid satt sak före person. Det har varit en ledstjärna för mig som ordförande i Swedbank. Dessutom har jag alltid värnat transparens och en god och öppen relation mellan ledning och styrelse. Jag har alltid satt aktieägarna och kunderna i främsta rummet. Därför är den senaste tidens utveckling djupt beklaglig.

Avslutningsvis vill jag tacka alla fantastiska, fina och kunniga medarbetare på bankens fyra hemmamarknader. Tillsammans levererade ni 2018 det bästa resultatet i bankens historia. Tack till ledningen och styrelsen för ett givande samarbete. Det kommer att ta lite tid att återskapa förtroendet. Men Swedbanks position som en av Europas mest lönsamma och framgångsrika banker kommer att kunna behållas. Banken är väl positionerad för att möta de nya krav som ställs på en modern bank som ska klara konkurrens från helt nya aktörer, ligga i framkant med digitala lösningar och samtidigt värna om sin position i lokalsamhället där personliga möten med privat- och företagskunder är avgörande. Jag vill personligen framhålla att tiden som tidigare operativt verksam i banken och numera under en period som ordförande och styrelseledamot har varit oerhört givande. Det har mestadels varit med stor glädje och också hedrande att få representera en så fin bank som Swedbank.

För ytterligare information:
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tel +46 701 44 89 66

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2019, kl.7:00.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Efter den senaste tidens starka debatt om Swedbank och frågan om bankens hantering av misstänkt penningtvätt i Baltikum har jag funnit att den massmediala uppmärksamheten som detta skapat inte är förenlig med mitt vd-uppdrag i skogskoncernen Södra. Därför har jag kommit fram till att det bästa beslutet är att jag lämnar uppdraget som ordförande i Swedbank med omedelbar verkan.
Lars Idermark