Swedbank AB:s åtagande avseende Swedbank Hypotek AB

Styrelsen i Swedbank AB har beslutat att banken framöver inte kommer att garantera skuldinstrument utgivna av hypoteksbolaget då en garanti inte längre är nödvändig ur ett kreditbetygsperspektiv. Beslutet påverkar inte kreditbetyget för vare sig Swedbank Hypotek (kreditbetyg Aa3/AA-) eller för dess utgivna skuldinstrument.

Beslutet berör endast skuldinstrument som ges ut från och med 14 dagar efter detta pressmeddelande. Enligt garantivillkoren kommer garantin fortsatt omfatta redan utgivna skuldinstrument fram tills de återbetalats.

Swedbank Hypotek är ett helägt dotterbolag till banken med ansvar för hypoteksverksamheten i Sverige. Distributionen av hypoteksbolagets produkter sker genom bankens och sparbankernas kontorsnät. Hypoteksbolagets operativa verksamhet är helt integrerad i bankens verksamhet, bland annat genom ett avtal som ger hypoteksbolaget tillgång till den likviditet som behövs för att fullgöra sina betalningar och regulatoriska likviditetskrav.

Banken utfärdade 2009 en garanti för att säkerställa hypoteksbolagets kreditbetyg hos kreditvärderingsinstitutet Moody’s, i enlighet med Moody’s dåvarande analysmetod. Moody’s gör sedan en tid tillbaka en annan bedömning vilket, givet de två bolagens starka integrering, innebär att garantin saknar betydelse för kreditbetyget. Banken kommer därför i framtiden, i likhet med andra marknadsdeltagare, inte garantera skuldinstrument utgivna av hypoteksbolaget. Detta kommer varken att påverka kreditbetyget för hypoteksbolaget eller dess skuldinstrument.

Framtida utökningar (tap emissioner) på redan utestående skuldinstrument under det obegränsade svenska bostadsobligationsprogrammet i SEK kommer fortsatt omfattas av garantin (se Bilaga 1, pdf).

Garantin beskrivs i sin helhet på www.swedbank.se/hypotek.

För ytterligare information:
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, Swedbank, 072-740 63 38

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera