• news.cision.com/
  • Swedbank/
  • Swedbank Boindex fjärde kvartalet 2017: Sjunkande priser på bostadsrätter gav uppgång i köpkraften

Swedbank Boindex fjärde kvartalet 2017: Sjunkande priser på bostadsrätter gav uppgång i köpkraften

Report this content

Köpkraften för bostäder steg marginellt i fjärde kvartalet. Då räntan och småhuspriserna (median) låg still, förklaras uppgången till största delen av lägre medianpriser för bostadsrätter. För Sverige som helhet sjönk bostadsrättspriserna med 5 procent medan småhuspriserna steg med 1 procent jämfört med tredje kvartalet, enligt data från Mäklarstatistik. Vårt index indikerar en stabilisering av priserna i första kvartalet, vilket även den månatliga prisstatistiken tyder på.

Prisnedgång för bostadsrätter
Swedbank Boindex, som mäter köpkraften hos svenska hushåll vid köp av bostad, steg marginellt i fjärde kvartalet. Medianpriserna steg med 1 procent för småhus, men sjönk med 5 procent för bostadsrätter. Den stora prisnedgången för bostadsrätter hjälpte till att lyfta indexet, men uppvägdes något av en marginell ränteuppgång på 1 punkt. Prisnedgången på bostadsrättsmarknaden drivs av det tre storstadsregionerna och städer med fler än 75 000 invånare. I orter med färre än 75 000 invånare var t ex nedgången endast 1 procent. En liknande utveckling ser vi på småhusmarknaden där de tre storstadsregionerna visar på prisnedgångar på mellan 1 och 4 procent, medan övriga orter visar på uppgångar. Städer med fler än 75 000 invånare visar en prisuppgång på 2 procent medan städer med färre än 75 000 invånare visar en uppgång på hela 6 procent.

Lägst Boindex gäller fortfarande bostadsrätter i innerstadslägen
Boindex steg till 119,2 under det fjärde kvartalet, från 117,5 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 19 procent. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter – ju högre siffra desto bättre marginal har hushållet när en bostad ska köpas. Ett Boindex över 100 betyder därmed att hushållen kan anses ha råd med sitt bostadsköp. I delmarknaderna med lägst Boindex, bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad, steg indexet från 84 till 89 för Stockholm och från 81 till 84 för Göteborg.

– Priserna bromsar in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus. För bostadsrätter är inbromsningen som kraftigast i de tre storstadsregionerna som alla visat sämre köpkraft än för mindre orter. Slutligen är inbromsningen i Stockholm stad större än för regionen som helhet, vilket faller naturligt då vårt index ligger under 100 här, säger Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux. (Notera att datan avser medianpriser enligt Mäklarstatistik).

Lägre prisökningstakt ger större harmoni med köpkraftsutvecklingen
Historiskt sett finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under de senaste två åren med kraftigt stigande bostadspriser har kopplingen mellan köpkraft och prisutveckling på många ställen gått isär. De senaste kvartalen har vi dock kunnat se att de börjar hitta tillbaka till varandra. Vårt index indikerar en stabilisering av priserna i första kvartalet, vilket även den månatliga prisstatistiken tyder på.

Ta del av Boindex-rapporten på www.swedbank.se/boindex.      

För ytterligare information:
Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux, tfn. 070-606 18 48
Josefine Uppling, presschef Swedbank, tfn. 076-114 54 21


Om Swedbank Boindex
Swedbank Boindex speglar hushållens köpkraft och vilka marginaler som finns i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. Köpkraften mäts i de tre storstadsregionerna, de 40 största kommunerna samt i övriga kommuner som grupp. Övriga kommuner delas i större (fler än 75 000 invånare) respektive mindre (färre än 75 000 invånare).
De löpande utgifter som uppkommer för hushållen i samband med köp av nytt boende summeras och sätts i relation till disponibel inkomst. Erfarenheter visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många hushåll problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex har publicerats sedan första kvartalet år 2000 med data från 1995 och framåt. Sedan 2015 inkluderas även bostadsrätter och en mer omfattande nedbrytning på storstadsregionerna redovisas.

Om Kepler Cheuvreux
Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux är en ledande europeisk leverantör av finansiella tjänster som specialiserar sig på rådgivningstjänster och aktiehandel. Kepler Cheuvreux har sitt säte i Paris och koncernen har idag cirka 550 anställda. Kepler Cheuvreux är ett multinationellt bolag med verksamhet i Amsterdam, Boston, Frankfurt, Geneve, London, Madrid, Milan, New York, Oslo, Stockholm, Wien och Zürich. Bolagsledningen och de anställda är de största aktieägarna, där finns bland annat stora europeiska finansiella koncerner såsom Crédit Agricole CIB, UniCredit, Rabobank och Swedbank. Kepler Cheuvreux har drygt 100 aktieanalytiker som täcker mer än 750 europeiska bolag. Kepler Cheuvreux erbjuder en av marknadens bredaste analyser i Europa.

Swedbank har sedan sommaren 2017 ett strategiskt samarbete med Kepler Cheuvreux avseende bolagsanalys, rådgivning och aktiehandel, och Boindex produceras i samarbete med Kepler Cheuvreux och deras fastighetsteam.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Priserna bromsar in i just de delsegment där vi sett att köpkraften varit som svagast. Bostadsrätter har påverkats mer än småhus vilket är naturligt eftersom köpkraften varit mer ansträngd för bostadsrätter jämfört med småhus.
Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux