Swedbank förtidsinlöser och återköper förlagslån

Swedbank arbetar aktivt för att hantera bankens kapitalstruktur och som ett led i detta har Swedbank ansökt om och beviljats tillstånd från Finansinspektionen att återköpa utgivna efterställda så kallade Tier 2 lån till ett värde av 10 miljarder kronor. Tillståndet från Finansinspektionen är giltigt till och med den 15 april 2011.

Återköp kommer att göras av sådana förlagslån där Swedbank har rätt till förtidsinlösen under åren 2011 och 2012. Total utestående volym av sådana lån uppgår till cirka 16 miljarder kronor (för en fullständig förteckning över de lån som omfattas, se nedan). Vidare har Finansinspektionen beviljat Swedbank tillstånd att lösa in utestående Tier 2 lån om 685 miljoner SEK (ISIN SE0001659665) vid tidpunkt för bankens rätt till förtidsinlösen den 28 februari 2011. Swedbank har i nuläget ingen avsikt att ersätta de lån som återköps eller förtidsinlöses genom att emittera nya förlagslån. Bankens fokus för att säkra stabiliteten i balansräkningen är på kärnprimärkapitalet, som tidigare kommunicerats. Sedan halvårsskiftet 2008 har Swedbank förbättrat kärnprimärkapitalrelationen med 6,4 procentenheter till 13,9% i december 2010. Återköpen kommer att hanteras av Swedbank Markets och Bank of America Merrill Lynch. Det maximala återköpsbeloppet uppgår till 10 miljarder kronor i enlighet med Finansinspektionens medgivande, men volymen som de facto återköps kan komma att bli lägre beroende på marknadens intresse av att avyttra nämnda förlagslån. Swedbank har idag ingen avsikt att genomföra något så kallat tender offer i marknaden avseende någon del av bankens utestående förlagslån. För ytterligare information: Jonas Erikson, Chef för Group Treasury, Swedbank, tfn: 08-585 908 89 Thomas Backteman, Koncernkommunikationsdirektör, Swedbank, tfn: 0708-311 166 För information gällande återköpsprocessen, vänligen kontakta: Ted Karlsson, Swedbank Markets DCM, tfn: 08-700 99 87 Rasmus Persson, Bank of America Merrill Lynch, tfn: +44 20 7995 6438 Tier 2-lån som berörs av meddelande om återköp: ISIN-nummer, Valuta, Utestående nominellt belopp, miljoner XS0069782406 JPY 10 000 W94253AD8 USD 50 XS0080222838 USD 105 XS0257529296 GBP 120 XS0269222591 USD 75 XS0276165346 EUR 136 XS0300645180 USD 400 XS0322614420 EUR 382 NO0010404643 NOK 156 SE0001800905 SEK 89 SE0001800913 SEK 1 890 SE0001877739 SEK 600 SE0002268417 SEK 725 SE0002288381 SEK 374

Prenumerera

Dokument & länkar