Swedbank har fastställt nya finansiella mål

Styrelsen i Swedbank AB har beslutat att ändra utdelningspolicyn från 75 till 50 procent av vinsten för att ytterligare stärka bankens kapitalposition.

- Swedbank ska fortsätta vara en starkt kapitaliserad bank, en bank med låg risk. Genom de nya målen får vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta bidra positivt till de samhällen vi verkar i, säger Göran Persson, styrelseordförande i Swedbank.

Swedbanks kapitalisering ska säkerställa att banken kan hantera förändringar i den ekonomiska utvecklingen och ligga på en sådan nivå att det finns en god marginal till myndigheternas krav. Mot bakgrund av den höjda kontracykliska bufferten i Sverige, marknadsräntornas påverkan på de förmånsbestämda pensionsförpliktelserna, fortsatt utlåningstillväxt samt den osäkerhet som uppstått kring bankens arbete för att förhindra penningtvätt, så har Swedbank fastställt följande nya finansiella mål:

Utdelningspolicy
Swedbanks utdelning ska motsvara 50 procent av årets vinst hänförligt till aktieägarna. Utdelningen fastställs årligen med hänsyn till bankens kapitalmål och utsikterna för lönsam tillväxt på hemmamarknaderna.

Kapitalmål
Swedbanks kärnprimärkapitalrelation ska överstiga Finansinspektionens krav med 1–3 procentenheter.

Målen om en marknadsledande kostnadseffektivitet och en räntabilitet på eget kapital på minst 15 procent kvarstår.

Vid utgången av andra kvartalet i år uppgick Swedbanks kärnprimärkapitalrelation till 16,1 procent, vilket är 1,5 procentenheter högre än Finansinspektionens krav.

– Genom förändringen säkerställer vi att Swedbank förblir en av de finansiellt starkaste bankerna i Europa samtidigt som vi kan fortsätta stödja våra kunders tillväxt, säger Anders Karlsson, tillförordnad vd och koncernchef i Swedbank.

Kontakter:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, tfn +46 72 740 63 38
Unni Jerndal, presschef, tfn +46 73 092 11 80 

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2019, kl. 07.00.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Swedbank ska fortsätta vara en starkt kapitaliserad bank, en bank med låg risk. Genom de nya målen får vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta bidra positivt till de samhällen vi verkar i.
Göran Persson, styrelseordförande Swedbank