Swedbank kommenterar Clifford Chance rapport

Report this content

Advokatbyrån Clifford Chance anlitades i februari 2019 för att med forensiskt stöd från analysföretagen FRA och FTI genomföra en utredning av Swedbanks arbete mot penningtvätt. Swedbank har nu mottagit rapporten och den finns tillgänglig på www.swedbank.com.

Utredningen omfattar kunder, transaktioner och aktiviteter från 2007 till och med mars 2019 samt hur banken har hanterat intern och extern informationsgivning. Clifford Chance har granskat hur Swedbank historiskt har svarat upp mot brister som har identifierats. Clifford Chance konstaterar att Swedbank fullt ut har samarbetat i Clifford Chance utredningsarbete och att banken inte har påverkat slutsatserna.

Swedbanks styrelse och delar av koncernledningen fick del av rapporten lördagen den 21 mars för att ha möjlighet att analysera rapporten.

- Clifford Chances rapport bekräftar bilden av ett misslyckande. Banken har i sitt arbete mot penningtvätt inte levt upp till de krav som kunder, ägare och samhälle har rätt att ställa. Vi har nu facit och arbetar hårt med att komma till rätta med problemen, säger Swedbanks ordförande Göran Persson.

Av Clifford Chances rapport framgår att det under perioden 2014 – 2019 utfördes transaktioner med hög risk för misstänkt penningtvätt i form av insättningar på kundkonton till ett värde av 17,8 miljarder euro och utbetalningar från kundkonton till ett värde av 18,9 miljarder euro i de baltiska dotterbankerna. Clifford Chance drar inga slutsatser om att penningtvätt faktiskt har ägt rum.

Clifford Chance rapporterar att Swedbanks estniska och lettiska verksamheter aktivt bearbetade högriskkunder samt att Swedbanks estniska verksamhet accepterade vissa högriskkunder som tidigare hade blivit avslutade som kunder i en annan bank i Estland, när den banken beslutat att avveckla utländska kunder med högriskprofil.

Clifford Chance konstaterar också att högriskkunder i den baltiska verksamheten har tillåtits att öppna konton i affärsområden i Sverige - Svensk Bankverksamhet och Stora företag & Institutioner. Clifford Chance konstaterar vidare att samtliga dessa kunder har avvecklats. Clifford Chance skriver att bankens ledning under den undersökta perioden 2007 – 2019 misslyckades med att skapa en tydlig ansvarsfördelning i arbetet mot penningtvätt och att Swedbanks verkställande direktörer under perioden haft bristande förståelse för hur verksamheten med utländska högriskkunder utgjorde en allvarlig risk för banken. Clifford Chance konstaterar också att ledningens informationsgivning till styrelsen har haft brister och att ledningen har förmedlat att rapporterade svagheter åtgärdas. Rapporten slår fast att det inte går att utläsa av styrelseprotokollen att styrelsen tydligt satte press på ledningen avseende de problem kring arbetet med penningtvätt som presenterades för dem.

Vidare anser Clifford Chance att vissa av Swedbanks uttalanden relaterade till penningtvätt mellan oktober 2018 och februari 2019 har varit felaktiga eller presenterade utan tillräckligt sammanhang.

- Det är uppenbart att det har funnits kulturer i banken som inte är acceptabla. Det är allvarligt. Jag har tillsatt en utredning som ska genomlysa kulturen och peka på åtgärder. Det arbetet är igång, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef, Swedbank.

Sedan ifjol pågår en rad åtgärder för att avhjälpa brister och säkra en hållbar bolagsstyrning i Swedbank. Banken genomför ett åtgärdsprogram som vid årsskiftet omfattade 152 initiativ. Nya befattningshavare har tillsatts på en rad centrala positioner, bland annat har banken en ny styrelseordförande, ny vice ordförande, ny verkställande direktör och en ny chef för regelefterlevnad. En ny kommunikationsdirektör och en ny riskchef har också rekryterats.

Clifford Chance skriver att Swedbank under den nya ledningen har stärkt arbetet mot penningtvätt och efterlevnaden av det internationella sanktionsregelverket.

Clifford Chance presenterar sin rapport vid ett pressmöte kl. 10:00 på Swedbanks huvudkontor på Landsvägen 40, Sundbyberg.

Efter presskonferensen kommer Swedbanks styrelseordförande Göran Persson och koncernchef och vd Jens Henriksson att svara på frågor från media.

Clifford Chances presskonferens och frågestunden med Göran Persson och Jens Henriksson kommer också att sändas via webcast på www.swedbank.com.

Frågor till Clifford Chance kommer enbart att kunna ställas av journalister på plats.  

Presskonferensen kommer att hållas på engelska. Intervjuer med Swedbanks företrädare kan göras på svenska. 

Analytiker och investerare är välkomna att kontakta enheten för investerar-relationer, ir@swedbank.com, för mötesförfrågningar. 

För att delta på presskonferensen krävs presslegitimation eller motsvarande.
Lokalen tar maximalt 30 deltagare från media.

Det finns också möjlighet att lyssna på presskonferensen (+44 333 300 92 62).

Kontakt:
Unni Jerndal, presschef, unni.jerndal@swebank.com + 46 730921180

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2020, kl. 07:00.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 168 kontor i Sverige och 99 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2019 uppgick rörelseresultatet till 24 420 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Clifford Chances rapport bekräftar bilden av ett misslyckande. Banken har i sitt arbete mot penningtvätt inte levt upp till de krav som kunder, ägare och samhälle har rätt att ställa. Vi har nu facit och arbetar hårt med att komma till rätta med problemen.
Göran Persson, styrelseordförande Swedbank