Swedbank Robur Klimatrapport 2020

Report this content

Klimatrapporten för 2020 visar att den absoluta majoriteten av Swedbank Roburs aktiefonder även detta år är fortsatt mer koldioxideffektiva* än sina respektive jämförelseindex, samt att andelen investeringar i gröna obligationer har tredubblats bara under de senaste två åren. I rapporten redovisas också flera konkreta steg i linje med fondbolagets klimatstrategi, bland annat lanseringen av 6 Access Edge fonder säkerställda att förvaltas i linje med Parisavtalet, en skärpt Policy för ansvarsfulla investeringar och tre nya strategier för att välja in, välja bort och påverka. Beräkningarna** i klimatrapporten har gjorts enligt TCFD:s rekommendationer (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

Swedbank Robur beslutade redan 2018 att man skulle implementera och följa rekommendationerna från TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). TCFD strävar efter att utveckla en klimatrelaterad finansiell riskrapportering för företag, i syfte att öka transparens och jämförbar information om hur företag arbetar med klimatfrågor. 

Det är glädjande att vi precis som i förra årets klimatrapport, kan redovisa att den absoluta majoriteten av Swedbank Roburs aktiefonder är fortsatt mer koldioxideffektiva än sina respektive jämförelseindex. När vi jämför de senaste tre åren, kan vi se att samtliga fonders genomsnittliga koldioxidavtryck successivt har minskat med 40 procent och gått från 10 ton CO2e/mSEK vid slutet av 2018 till 6 ton CO2e/mSEK år 2020. De här positiva resultaten är en effekt av vår skärpta Policy för ansvarsfulla investeringar och strategi att välja bort fossila bränslen samt de tydliga koldioxidmål vi har satt inom kapitalförvaltningen, säger Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur.

2019 antog Swedbank Roburs styrelse en klimatstrategi med två övergripande mål; att det samlade fondkapitalet år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader, samt koldioxidneutralt 2040. Som ett led i den fortsatta implementeringen av klimatstrategin uppdaterade fondbolaget under 2020 sin Policy för ansvarsfulla investeringar med skärpta kriterier för att utöver kol, välja bort olja och gas, skifferolja/gas och oljesand. Dessutom antog man tre nya strategier för att välja in, välja bort och påverka.

Klimatarbetet är en central del i Swedbank Roburs strategi och affär. Totalt arbetar 80 hållbarhetsanalytiker, ägarstyrningsspecialister och förvaltare för att tillsammans säkerställa att förvaltningsprocesserna styr mot våra ambitiösa och tuffa klimatmål. Som ett led i detta har också varje förvaltare under året som gått, dokumenterat och förtydligat hur klimatmålen ska beaktas i respektive investeringsprocess, säger Pia Gisgård.

Ett annat steg i implementeringen av klimatstrategin har under året varit att starta nya fonder med ett tydligt klimatfokus. Genom fondfamiljen Swedbank Robur Access Edge lanserade fondbolaget Nordens första indexnära fonder att förvaltas i linje med Parisavtalet. Detta innebär att fonderna förvaltas enligt Paris Aligned Benchmark regelverket, framtaget inom ramen för EU Sustainable Finance. Under året lanserades även Swedbank Robur Transition Energy, en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher globalt utifrån temat hållbar energiomställning.

Swedbank Robur Klimatrapport 2020 (länk)

Kontakt:
Carina Sesser Nylund, Press manager, Swedbank Robur, +46 72 230 52 64

Riskinformation
Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar du har satt in. En fond med riskklass 6-7 kan på grund av sin sammansättning och använda förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Du hittar faktablad, informations-broschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare.


*Koldioxidavtrycket visar en ögonblicksbild av hur portföljens koldioxidavtryck ser ut. Beräkningarna är inte heltäckande och indirekta utsläpp omfattas inte. Måttet säger ingenting om hur portföljen bidrar till ett koldioxidsnålt samhälle. Mer om måttet går att läsa i Klimatrapporten (se länk ovan).

**Beräkningarna i Swedbank Roburs klimatrapport 2020 är baserat på hur portföljerna och indexen såg ut per den 31 december 2020.

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den tredje största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1678 miljarder SEK (2020).
Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet. Läs mer på www.swedbankrobur.se. 

 

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Klimatarbetet är en central del i Swedbank Roburs strategi och affär. Totalt arbetar 80 hållbarhetsanalytiker, ägarstyrningsspecialister och förvaltare för att tillsammans säkerställa att förvaltningsprocesserna styr mot våra ambitiösa och tuffa klimatmål. Som ett led i detta har också varje förvaltare under året som gått, dokumenterat och förtydligat hur klimatmålen ska beaktas i respektive investeringsprocess.
Pia Gisgård, chef hållbarhet och ägarstyrning, Swedbank Robur