Swedbanks årsstämma 2018

Report this content

Vid Swedbanks årsstämma idag beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara tio, och valdes Anna Mossberg och omvaldes Bodil Eriksson, Ulrika Francke, Mats Granryd, Lars Idermark, Bo Johansson, Peter Norman, Annika Poutiainen, Siv Svensson och Magnus Uggla. Lars Idermark utsågs av stämman till styrelseordförande. På årsstämman beslutades vidare att anta ny bolagsordning, samt valdes Deloitte AB till revisor till slutet av årsstämman 2019.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde omedelbart efter stämman utsågs Ulrika Francke till vice ordförande. Vid nämnda sammanträde beslutades också att risk- och kapitalutskottet består av Magnus Uggla, ordförande, Lars Idermark, Ulrika Francke, Peter Norman, Bo Johansson och Siv Svensson; att revisionsutskottet består av Siv Svensson, ordförande, Ulrika Francke, Mats Granryd, Peter Norman och Annika Poutiainen; samt att ersättningsutskottet består av Lars Idermark, ordförande, Ulrika Francke, Bodil Eriksson och Anna Mossberg.

Arvoden

Vid stämman beslutades följande arvoden:

 •  styrelsens ordförande till 2 540 000 kr (2 460 000 kr),
 •  styrelsens vice ordförande till 850 000 kr (825 000 kr),
 •  övriga styrelseledamöter till 570 000 kr (550 000 kr),
 •  ordförande i styrelsens revisionsutskott till 360 000 kr (350 000 kr),
 •  övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott till 232 500 kr (225 000 kr),
 •  ordförande i styrelsens risk- och kapitalutskott till 410 000 kr (400 000 kr),
 •  övriga ledamöter i styrelsens risk- och kapitalutskott till 230 000 kr (225 000 kr), samt
 •  ordförande och ledamöter i styrelsens ersättningsutskott till 102 500 kr (100 000 kr).

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Resultaträkning och balansräkning samt utdelning
På stämman fastställdes resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2017.

På stämman beslutades att utdelning för räkenskapsåret 2017 ska ske till aktieägarna med 13,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 26 mars 2018. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den 29 mars 2018.

Övriga beslut
Vid stämman beslutades även följande:

 •  Ansvarsfrihet beviljades för samtliga styrelseledamöter som tjänstgjort under 2017 eller del därav, inklusive styrelseordföranden och verkställande direktören.
 •  Beslut om principer för utseende av valberedning.
 •  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier utöver förvärv enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 •  Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler.
 •  Godkännande av prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år 2018 för Swedbank-koncernen, dels ett generellt program för 2018 och dels ett individuellt program för 2018 och beslut om överlåtelse av egna aktier m m med anledning av 2018 års program samt av tidigare stämmor beslutade program.
 • Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 • Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Lars Idermarks och Birgitte Bonnesens anföranden vid dagens årsstämma finns tillgängliga på Swedbanks webbplats, swedbank.se/arsstamma

För ytterligare information:
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, tel: 072-740 63 38
Josefine Uppling, Presschef, tel: 076-114 54 21 

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar