Swedbanks årsstämma 2021

Report this content

Vid Swedbanks årsstämma idag beslutades i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Styrelse
Vid stämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara tolv och valdes Annika Creutzer och Per Olof Nyman, samt omvaldes Bo Bengtsson, Göran Bengtsson, Hans Eckerström, Kerstin Hermansson, Bengt Erik Lindgren,
Josefin Lindstrand, Bo Magnusson, Anna Mossberg, Biljana Pehrsson, och Göran Persson.

Göran Persson utsågs av stämman till styrelseordförande. Vid efterföljande konstituerande sammanträde utsågs Bo Magnusson till vice ordförande.

Arvoden
Vid stämman beslutades följande arvoden:

 • styrelsens ordförande 2 840 000 kr,
 • styrelsens vice ordförande 955 800 kr,
 • övriga styrelseledamöter 653 400 kr,
 • ordförande i styrelsens revisionsutskott 426 600 kr,
 • övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott 259 200 kr,
 • ordförande i styrelsens risk- och kapitalutskott 464 400 kr,
 • övriga ledamöter i styrelsens risk- och kapitalutskott 270 000 kr,
 • ordförande och ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 113 400 kr,
 • ordförande i styrelsens governanceutskott 426 600 kr, samt
 • övriga ledamöter i styrelsens governanceutskott 259 200 kr.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Resultaträkning och balansräkning samt beslut om utdelning
På stämman fastställdes resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020.

På stämman beslutades att utdelning för räkenskapsåret 2020 ska ske till aktieägarna med 2,90 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 29 mars 2021. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den 1 april 2021.
 

Övriga beslut
Vid stämman beslutades även följande:

 • Ansvarsfrihet beviljades för samtliga styrelseledamöter som tjänstgjort under 2020 eller del därav, inklusive styrelseordföranden och verkställande direktören.
 • Ändring av bolagsordningen.
 • Beslut om principer för hur valberedningen ska utses, samt instruktion för valberednings arbete.
 • Beslut om förvärv av egna aktier enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier utöver förvärv enligt lagen om värdepappersmarknaden.
 • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av konvertibler.
 • Godkännande av prestations- och aktiebaserade ersättningsprogram för år 2021 för Swedbankkoncernen, dels ett generellt program för 2021 och dels ett individuellt program för 2021 och beslut om överlåtelse av egna aktier m.m. med anledning av 2021 års program samt av tidigare stämmor beslutade program.
 • Godkännande av framlagd ersättningsrapport.
 • Beslutades att avslå förslag från Sveriges Aktiesparares Riksförbund angående utredning om det föreligger förutsättningar att inleda rättslig skadeståndsprocess mot tidigare företrädare samt att inleda sådan process m.m., samt övriga förslag från aktieägare.

Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

 

Kontakt:

Unni Jerndal, presschef, Swedbank, tel: 073-092 11 80
Annie Ho, Chef Investor Relations, tel: 070-343 78 15

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 159 kontor i Sverige och 82 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Dokument & länkar