Swedbanks delårsrapport för andra kvartalet 2019

Swedbanks tillförordnade vd och koncernchef Anders Karlsson kommenterar: ”Trots den osäkra omvärlden såg vi under kvartalet en ökad kundaktivitet på alla våra hemmamarknader.”

Andra kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet 2019

  • Högre utlåningsvolymer och lägre resolutionsavgift påverkade räntenettot positivt
  • Ökat kortanvändande och positiv värdeutveckling inom kapitalförvaltning stärkte provisionsnettot
  • Mer normala marknadsförhållanden gav lägre nettoresultat finansiella poster
  • Ökade konsultkostnader till följd av utredningar
  • God kreditkvalitet
  • Utdelningspolicyn ändrad till 50 procent av årets resultat

1) 2018 (kv1 och kv2) resultatet har räknats om på grund av ändrad presentation av intresseföretags skatter.
2) Övriga intäkter inkluderar raderna Försäkringsnetto, Andel av intresseföretags resultat och Övriga intäkter från koncernens resultaträkning.

För mer information:
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, tfn + 46 72 740 6338
Unni Jerndal, presschef, tfn +46 73 092 1180 

Detta meddelande gäller offentliggörande av insiderinformation
Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2019, kl. 07:00.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Trots den osäkra omvärlden såg vi under kvartalet en ökad kundaktivitet på alla våra hemmamarknader.
Anders Karlsson,tillförordnad vd och koncernchef, Swedbank