Swedbanks valberedning - förslag till årsstämman 25 mars 2021

  • Till omval föreslås samtliga nuvarande styrelseledamöterna Göran Persson, Bo Magnusson, Kerstin Hermansson, Josefin Lindstrand, Anna Mossberg, Bo Bengtsson, Göran Bengtsson, Hans Eckerström, Bengt Erik Lindgren och Biljana Pehrsson.
  • Till nyval föreslås Annika Creutzer och Per Olof Nyman.
  • Till styrelseordförande föreslås Göran Persson.

Valberedningens förslag innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Swedbank ökas från tio till tolv, varav sju män och fem kvinnor, jämfört med beslutet på bolagsstämman i maj 2020.

Annika Creutzer (f. 1957) har lång erfarenhet av styrelsearbete inom finans- och mediabranschen. Idag driver hon ett eget företag, Creutzer & Co AB, med inriktning på ekonomijournalistik och folkbildning. Hon är sedan 2016 ledamot i Pensionsmyndighetens styrelse. Annika Creutzer bidrar med djup kunskap inom privatekonomi för hushållen.

Per Olof Nyman (f. 1956) är sedan 2012 vd och koncernchef för Lantmännen Ek För, där han även haft andra ledande positioner sedan 2008. Per Olof Nyman har gedigen kunskap inom jord- och skogsbrukssektorn och är idag bl.a. styrelseledamot i HKScan Oyj, en av nordens ledande köttproducenter, samt styrelseledamot i spannmåls- och lantbrukshandelsaktören HaGe Kiel, ett av Tysklands största bolag i branschen.

Som en konsekvens föreslås även en ändring av bolagsordningen avseende antalet styrelseledamöter i banken.

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning

Samtliga föreslagna ledamöter, utom Bo Bengtsson och Göran Bengtsson, är att anses som oberoende i förhållande till banken och bankledningen. Samtliga föreslagna ledamöter är att anses som oberoende i förhållande till bankens större aktieägare.

Valberedningens ordförande Lennart Haglund säger i en kommentar:

”Valberedningen har konstaterat att Swedbanks styrelse nu fungerar väl. I sitt arbete inför årets bolagsstämma har valberedningen sökt specialkompetens inom jord- och skogsbruk, samt sparaprofil på hushållssidan.”

Valberedningen föreslår vidare att advokat Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman 2021.

I Swedbanks valberedning ingår ordförande Lennart Haglund (Sparbankernas Ägareförening), Ylva Wessén (Folksam), Hans Sterte (Alecta), Anders Oscarsson (AMF och AMF Fonder), Peter Karlström (Sparbanksstiftelserna) och Göran Persson (Ordförande i Swedbank).

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive förslag till arvode åt styrelseledamöter och revisorer, kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och finnas tillgänglig på Swedbanks webbplats. Swedbank håller årsstämma den 25 mars 2021.

För ytterligare information:

Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn +46 705 575 129

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 160 kontor i Sverige och 92 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina.  Läs mer på www.swedbank.se                        

Prenumerera

Citat

Valberedningen har konstaterat att Swedbanks styrelse nu fungerar väl. I sitt arbete inför årets bolagsstämma har valberedningen sökt specialkompetens inom jord- och skogsbruk, samt sparaprofil på hushållssidan.
Lennart Haglund, valberedningens ordförande, Swedbank