Valberedningens förslag till Swedbanks årsstämma 2019

Swedbanks valberedning föreslår omval av nuvarande ledamöter Lars Idermark, Ulrika Francke, Siv Svensson, Bodil Eriksson, Peter Norman, Mats Granryd, Bo Johansson, Magnus Uggla och Anna Mossberg, d.v.s. samtliga nuvarande ledamöter. Förslaget innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter i Swedbank minskas från tio till nio personer jämfört med beslut på årsstämman 2018. Till styrelseordförande föreslås Lars Idermark.

Vid föregående årsstämma beslutades att utöka antalet styrelseledamöter från nio till tio. I januari 2019 meddelade en av styrelsens ledamöter att denna till följd av annat uppdrag var förhindrad att fortsätta sitt uppdrag i Swedbanks styrelse. Valberedningen bedömer att kvarvarande ledamöter sammantaget har den erfarenhet och kompetens som krävs för att leda Swedbank in i framtiden.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår arvoden på årsbasis enligt följande, vilket motsvarar en genomsnittlig höjning med 5 procent (räknat på föreslaget antal styrelseledamöter): styrelsens ordförande 2 630 000 kr (2 540 000 kr), styrelsens vice ordförande 885 000 kr (850 000 kr), övriga styrelseledamöter 605 000 kr per ledamot (570 000 kr), ordföranden i styrelsens revisionsutskott 395 000 kr (360 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott 240 000 kr per ledamot (232 500 kr), ordföranden i styrelsens risk- och kapitalutskott 430 000 kr (410 000 kr), övriga ledamöter i styrelsens risk och kapitalutskott 250 000 kr per ledamot (230 000 kr), samt ordföranden i styrelsens ersättningsutskott 105 000 kr (102 500 kr), övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 105 000 kr per ledamot (102 500 kr).

Valberedningen föreslår vidare att arvode till externrevisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation och preferens, att PwC Sverige AB väljs till externrevisor för en period om fyra år, till slutet av årsstämman 2023.

Valberedningen föreslår att advokaten Wilhelm Lüning väljs till ordförande vid årsstämman 2019.

Valberedningen har inför årsstämman 2019 utgjorts av följande ledamöter; Lennart Haglund, utsedd av Sparbankernas Ägareförening, tillika valberedningens ordförande, Jens Henriksson, utsedd av ägargruppen Folksam, Ramsay Brufer, utsedd av Alecta, Johan Sidenmark, utsedd av AMF, Peter Karlström, utsedd av ägargruppen Sparbanksstiftelserna samt Lars Idermark, styrelseordförande Swedbank AB (publ).

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och finnas tillgänglig på Swedbanks webbplats.

Swedbank håller årsstämma den 28 mars 2019 på Oscarsteatern, Kungsgatan 63, i Stockholm.

För ytterligare information:
Lennart Haglund, valberedningens ordförande, tfn +46 70 557 51 29
Gabriel Francke Rodau, kommunikationschef, Swedbank, tfn +46 70 144 89 66

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 172 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2019 uppgick balansomslutningen till 2 480 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar