Välkommen till Swedbanks extra bolagsstämma den 19 juni 2019

Report this content

Aktieägarna i Swedbank AB (publ) kallas till extra bolagsstämma på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm, onsdagen den 19 juni 2019 kl. 10.30.

Aktieägare är välkomna från kl. 09.30.

Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer stämman att simultantolkas till engelska.

Anmälan mm
Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 13 juni 2019 (”Avstämningsdagen”), dels anmäla sitt deltagande till Swedbanks huvudkontor senast den 13 juni 2019.

 Anmälan kan ske

  •  med brev under adress Swedbank AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  •  per telefon 08-402 90 60, eller
  •  på http://www.swedbank.com/ir

I anmälan ska uppges namn och därutöver bör personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden (högst två) uppges.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 14 juni 2019.

Förslag till dagordning
1.       Stämmans öppnande och anförande av styrelsens ordförande och vd
2.       Val av ordförande vid stämman
3.       Upprättande och godkännande av röstlängd
4.       Godkännande av dagordning
5.       Val av två personer att justera protokollet
6.       Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
7.       Bestämmande av antal styrelseledamöter
8.       a–c) Val av styrelseledamöter
9.       Val av styrelseordförande
10.   Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende avskaffande av möjligheten till s.k. rösträttsdifferentiering
11.   Ärende väckt av aktieägaren Thorwald Arvidsson avseende representation för små och medelstora aktieägare i Swedbank AB:s styrelse och valberedning
12.   Ärende väckt av Sveriges Aktiesparares Riksförbund avseende särskild granskare
13.   Stämmans avslutande

Kallelsen i sin helhet finns på https://www.swedbank.com/sv/investor-relations.html där även anmälan kan göras.

Media
Representanter från media är välkomna från klockan 10:15.
Efter stämman är representanter för media också välkomna till pressträff med Swedbanks styrelseordförande.

Välkommen att anmäla till Swedbanks presschef Unni Jerndal, tfn + 46 73 092 11 80 eller e-post: unni.jerndal@swedbank.com.

För mer information: 
Gregori Karamouzis, chef Investor Relations, Swedbank, tel: + 46 72 740 63 38
Unni Jerndal, presschef Swedbank, tel: +46 73 092 11 80

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 180 kontor i Sverige och 122 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2019 uppgick balansomslutningen till 2 462 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar