Bokslutskommuniké för TagMaster AB januari-december 2017

Pressmeddelande, Stockholm, 26 januari 2018

TagMaster avslutar året starkt

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 43,7% till 57,6 Mkr (40,1)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) ökade under fjärde kvartalet med 55,9% till 7,8 Mkr (5,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,5% (12,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7,6 Mkr (8,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,04 (0,05)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,7 Mkr (2,0) 
 • TagMaster slutförde förvärvet av SA Magsys med tillträde den 21 december 2017. Magsys etablerades 2003 och är en av de ledande värdeadderande distributörerna inom ITS (Intelligenta Transport System) i Frankrike med en stark position inom fordons identifiering, restidsinformation och inom ”on-street” parkeringsövervakning. Förvärvet finansieras via egna bankmedel och förväntas bidra positivt till TagMasters vinst under 2018.

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 71,6% till 195,4 Mkr (114,0)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 21,8 Mkr (3,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,2% (3,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 17,1 Mkr (4,2)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,09 (0,03)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,5 Mkr (0,9)
 • Ingen utdelning föreslås

VD - kommentar 

TagMaster gruppen har gjort sitt bästa kvartal hitintills med en rekordomsättning och bra vinstmarginal. Vår försäljning under fjärde kvartalet har visat bra utveckling för både TagMaster och Balogh, momentant lägre nivå för CitySync emedan CA Traffic fortsatt märkt av det förändringsarbete som påbörjats efter övertagandet i våras.

Balogh har under kvartalet skördat frukterna av ett drygt års förändringsarbete och fått igång sin varuförsörjningskedja vilket gjort att man kunnat leverera ut många av de produkter som from 2018 inte längre finns i sortimentet. Vi går in i 2018 med en kostnadseffektiv organisation som kan leverera god lönsamhet med lägre volymer och kommer därför att fokusera ytterligare på att förstärka försäljningsorganisationen bl.a. med fler medarbetare.

CitySync arbetar bl.a vidare med ett antal större parkeringsprojekt med flera större internationella kunder och förhoppningsvis så kommer leveranserna i gång under senare delen av första kvartalet 2018. Vi ser en stark trend bl.a. i Skandinavien att ANPR system blir en nyckelkomponent i framtidens parkeringssystem, ”free-flow parkering”, där barriärer och biljettautomater försvinner.

CA Traffic har fortsatt sitt förändringsarbete som syftar till att göra affären mer skalbar och lönsammare även vid lägre försäljningsvolymer. Vi outsourcar produktionen/ sammansättningen och förenklar produktutbudet samt satsar mer på de nya och lönsammare produkterna som även bättre lämpar sig för exportmarknaderna. Vi kommer under första kvartalet 2018 integrera våra bägge engelska enheter (CitySync & CA Traffic) ytterligare och flera funktioner kommer att delas och gemensamma processer och system kommer att användas. Vi bedömer att förändringsarbetet ska vara färdigt under andra kvartalet 2018.    

TagMasters Traffic affär har haft en bra volymutveckling under kvartalet med fortsatt positiv marginalutveckling. Den amerikanska marknaden har fortsatt bra och den indiska marknaden har varit stark inom produkter för vägtullslösningar. Vi utökar under 2018 takten rörande arbetet med att utveckla fler produkter inom både RFID, Radar och ANPR och flera av dessa kommer att lanseras redan under 2018. Förvärvet av Magsys slutfördes den 21 december och vi ser positivt på gemensamma affärsmöjligheter på den franska marknaden redan under 2018. 

Både TagMaster och Balogh har haft tillfredställande Rail affärer under kvartalet men vi ser framför oss en något lägre nivå för de kommande kvartalen. Vi har påbörjat leveranser av vår nya RailTag, med 20 års livslängd. Balogh är i slutfasen av ett par produktvecklings projekt som är intressanta och som vi kan förvänta oss ska påverka positivt men troligtvis först under senare delen av 2018.   

Vårt rörelseresultat på 7,8 Mkr (5,0) och vårt kassaflöde från den löpande verksamheten på 4,7

(2,0) är det bästa kvartalet någonsin och glädjande men vi har fortfarande arbete kvar att göra och det är värt att påpeka att variationen kan vara märkbar mellan kvartal och år då vår Rail affär är volatil till sin karaktär.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic & Magsys med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium Nordic Holding AB. www.tagmaster.com 

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se, www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar