DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB (publ.)PERIODEN 2012-01-01 – 2012-03-31

Operativ lönsamhet i såväl moderbolaget som dotterbolaget i Malaysia tack vare framgångsrikt förändringsarbete.

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB (publ.) 

PERIODEN 2012-01-01 – 2012-03-31

Operativ lönsamhet i såväl moderbolaget som dotterbolaget i Malaysia tack vare framgångsrikt förändringsarbete.

  • Nettoomsättningen kvartal ett: 10,2 MSEK (7,9)
  • Resultat för kvartal ett: -0,2 MSEK (-3,1)
  • Ny strategisk kund inom segmentet Transportation
  • Ny strategi under implementering där ett av målen är att stärka TagMasters regionala representanter genom ökad användning av varumärket
  • Installation av större industriprojekt i USA via dotterbolaget i Malaysia

Fakturering och resultat.

Under första kvartalet 2012 uppgick nettoomsättningen till 10,2 MSEK (7,9). Resultatet blev -0,2 MSEK (-3,1), vilket motsvarar 0,00 SEK (-0,05) per aktie (totalt 95 359 736 respektive 58 506 491 genomsnittligt antal aktier).

Omkostnaderna under kvartalet uppgick till 5,2 MSEK (6,6), varav 0,2 MSEK(0) härrör sig från det Malaysiska dotterbolaget. Aktivering av direkta utvecklingsutgifter uppgick under kvartalet till 0,0 MSEK (0,2).

I samband med förvärvet av Free2Move Asia så uppstod en koncerngoodwill. Denna tillsammans med aktiverade utvecklingskostnader skapar en resultaträkning som gör jämförelsen med tidigare år missvisande. TagMasters balanserade koncerngoodwill uppgick till 3 MSEK vid årsskiftet 2011/2012 och skrivs av med 0,9 MSEK per år.

De operativa rörelseresultaten i såväl moderbolaget TagMaster AB som det operativa dotterbolaget TagMaster Sdn Bhd uppvisade vinst under det första kvartalet.

Likviditet

Per den 31 Mars 2012 förfogade koncernen över 1,6 MSEK (2,5). Checkräkningskrediten uppgår till 4,0 MSEK (3,0) och spärrade medel till 0,5 MSEK (0,5). Bolaget har under årets första tre månader visat upp ett operativt kassaflöde på -3,1 MSEK (-1,0).

Vidare har företaget ett aktieägarlån om 2,9 MSEK upptaget i samband med förvärvet av Free2Move Asia.

Bolagets likviditetsplanering bygger på kontinuerligt prognosarbete av intäkter och kostnader samt kassaflödesanalyser. Styrelsen och ledningen prioriterar frågan om likviditeten och för en kontinuerlig dialog med kreditgivare. Styrelsen gör i dagsläget

bedömningen att bolaget med nuvarande strategiska prioriteringar, försäljningsutveckling och aktivitetsnivå har likviditet för de kommande 12 månaderna.

Kundfordringarna uppgick till 7,2 MSEK (5,1) och leverantörsskulderna till 4,5 MSEK (5,3). Lagret uppgick till 7,6 MSEK (7,9).

TagMaster Sdn Bhd 

Arbetet med att fullt ut integrera dotterbolaget TagMaster Sdn Bhd pågår. Ekonomistyrning och rapportrutiner är överenskomna och implementerade. Försäljningsansvaret ligger på den portfölj av aktiva och passiva taggar med tillhörande läsare som bolaget självt tagit fram. Beträffande försäljningen av moderbolagets produkter så har dotterbolaget ett regionalt ansvar för Asien och Pacific exklusive Kina.

TagMaster Sdn Bhd kommer från ett operativt perspektiv att vara jämställt med TagMaster AB i den bemärkelsen att vissa koncernfunktioner kommer att läggas i Malaysia av kostnadstekniska skäl.

TagMaster China 

Den 11 April 2012 så skrevs avtalet med Richor om till att gälla bolaget TagMaster China. Detta betyder att samarbetet som pågått ett antal år fortsätter på samma grunder men under ett nytt namn. Denna strategi ligger i linje med TagMasters strategi att fortsätta marknadsföra sina produkter under TagMaster namnet oavsett om det säljande bolaget ägs eller inte ägs av TagMaster AB.

Marknad och försäljning

Som tidigare meddelats så säkrades kontrakt med en ny global tågtillverkare under perioden. Leveranser har skett under perioden och TagMaster har därmed än en gång bevisat styrkan med sin 2,45 GHz teknologi för spårbunden trafik.

Inom affärsområdet Access ser marknaden fortsatt svag ut.

Utmaningen är nu att se till att de nya produktlinjerna, TagMaster AB:s UHF läsare XT – 3 samt TagMaster Sdn Bhd’s produkter under året säkrar ytterligare strategiska order för att säkra fortsatt tillväxt.

I slutet av Mars så godkändes de första leveranserna till en amerikansk industrikund som beställt en systemlösning bestående av läsare och taggar från TagMaster Sdn Bhd. Fler order är att vänta från denna kund samt relaterade service bolag. Lösningen som sålts avser identifiering och bevakning av hållbarheten av innehållet i gasflaskor.

TagMaster AB för diskussioner med flera presumtiva regionala representanter i syfte att nå nya marknader. Ett antal partners har identifierats och det principiella upplägget påminner om det som avtalats med TagMaster China. Ur ett strategiskt perspektiv så eftersträvar bolaget en mer förenklad säljrepresentation i världen där färre representanter skall få större tillgång till varumärket TagMaster i utbyte mot satsningar i det kontrakterade området.

Det skall noteras att de globala konton som TagMaster har upparbetat alltid kommer att förbli globala och således aldrig kan bli del av ett samarbetsavtal som tecknas för en viss region.

TagMaster kommer under året att lansera en ny global hemsida som inbegriper samtliga TagMaster bolag och som kommer att underlätta för kunder att finna rätt bolag att kommunicera med rörande vilka lösningar som efterfrågas.

Framtidsutsikter

Försäljningen inom Transportation förväntas stiga under 2012 jämfört med året innan som en konsekvens av ökade säljinsatser samt en långsamt ökande investeringsvilja.

Inom Access så förväntas marknaden för 2,45 GHz lösningar fortsätta krympa medan UHF lösningar förväntas ta en allt större del av TagMasters försäljning inom affärsområdet.

TagMaster Sdn Bhd’s försäljning kommer uteslutande att leda till en försäljningsökning jämfört med året innan. Marknaden för industri applikationer, lämpliga för de produkter som bolaget tagit fram, är stor och en hel del spännande lösningar diskuteras med kunder världen över.

Indien, med dess potential, kräver kostnadseffektiva lösningar och företaget analyserar hur en mer anpassad produktportfölj skulle kunna se ut för att möta de lokala behoven.

TagMasters förändringsarbete har nu kommit halvvägs och besparingarna börjar nu ge resultat. Syftet är att skapa ett företag som skall generera vinst även vid lägre försäljningssiffror. Det Malaysiska bolagets kostnadsnivå utgör ett utmärkt komplement när det gäller att finna morgondagens operativa struktur.

Rapportdagar under 2012 

16 Augusti, kvartalsrapport Januari – Juni, 2012

25 Oktober, kvartalsrapport Januari – September, 2012

Kontaktpersoner

Anders J Johansson, tf Verkställande Direktör, 08-632 19 50, aj.johansson@tagmaster.se

Maria Nordgren, Ekonomi , 08-632 19 50, maria.nordgren@tagmaster.se 


Koncernen består av moderbolaget TagMaster AB (publ.), org.nr. 556487-4534, samt dotterbolagen TagMaster Finance AB, org.nr. 556590-3662, Free2move Asia Sdn Bhd, org.nr. 635850 – P, TagMaster Sdn Bhd, org.nr. 960112 - P och TagMaster China Holding Co. Ltd.

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagens bestämmelser och god redovisningssed. Fordringar har upptagits till det belopp, varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Varulagret har värderats enligt lägsta värdets princip, d. v. s. till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Aktivering av utvecklingsutgifter har skett i enlighet med BFN R 1. I övrigt hänvisas till bolagets årsredovisning för 2011.

TagMasters operativa och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2011 under avsnittet Riskfaktorer.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Informationen lämnas för offentliggörande den 19 April 2012 kl. 14.00.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kista den 19 April 2012 

Magnus Karnsund                                       Göran Fransson                    Tomas Brunberg

Styrelseordförande

Henrik Sund                                               Anders J Johansson

Tf Verkställande Direktör

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar