Delårsrapport för TagMaster AB januari-mars 2017

Report this content

Fortsatt hög tillväxt för både omsättning och resultat

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 70,8% till 42,1 Mkr (24,6)
  • Rörelseresultatet (EBITDA) ökade under första kvartalet med 140% till 4,8 Mkr (2,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,4% (8,3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 3,1 Mkr (0,9)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (0,01)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 Mkr (-0,2)
  • Den 22 mars 2017 beslutade styrelsen, villkorat av godkännande av efterföljande årsstämma som hålls den 27 april 2017, att genomföra en nyemission om cirka 36,9 MSEK med företrädesrätt för TagMasters aktieägare genom att emittera högst 33 564 878 aktier av serie B. Aktieägare i TagMaster har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie B per fem (5) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 1:5. Teckningskursen i företrädesemissionen är 1,10 SEK per aktie. Företrädesemissionen är till cirka 74 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, styrelse och ledning samt garantiåtaganden

Efter kvartalets utgång

  • TagMaster förvärvar CA Traffic Ltd i England med tillträde den 27 april 2017. Förvärvet innebär att TagMaster tar över en verksamhet som omsätter ca 50 Mkr på årsbasis med ett positivt rörelseresultat.

VD - kommentar 

Vår försäljning under första kvartalet har varit tillfredställande med bra volymer för både Tagmaster och Balogh emedan CitySync haft säsongsmässigt något lägre volymer.

Under kvartalet har vårt förändringsarbete inom Balogh fortsatt. Arbetet syftar till att sänka både personalkostnader och övriga kostnader, minska bolagets produktflora samt förenkla affärsprocesserna. Vi bedömer att arbetet ska vara färdigt under andra halvåret 2017 vilket är något senare än tidigare kommunicerat och förseningen beror till största delen på att arbetet med att minska produktfloran och att få igång en effektivare produktförsörjning tarvar ytterligare arbete.  

CitySync diskuterar ett antal parkeringsprojekt med flera större internationella kunder och vi förväntar oss att leveranser kommer att börja i mindre skala under andra kvartalet. Vi ser en stark trend bla i Skandinavien att ANPR system blir en nyckelkomponent i framtidens parkeringssystem, där barriärer och biljettautomater försvinner. Vår Rail affär har varit god under kvartalet och produktleveranser har fortsatt för det stora railprojektet vi annonserade i slutet av 2015 samt för ytterligare ett mindre projekt. Leveranser kommer att fortgå, i minskad takt, under 2017.

Vi närmar oss slutfasen rörande utvecklingen av en ny RailTag, med 20 års livslängd, som ska användas i bägge dessa projekt men även för framtida andra projekt. Vi ser redan indikationer på att vi genom vårt förvärv av Balogh kommer kunna utöka vårt totala erbjudande till rail marknaden och att våra kompletterande produktsortiment mottas positivt av våra gemensamma kunder. Balogh har under kvartalet haft ett jämnt bra flöde av nya projekt för leverans under 2017 och 2018 och vi förväntar oss att volymerna håller i sig under resterande delen av 2017 då främst drivet av vårt nya, förenklade och uppgraderade, produktsortiment.   

Vår Traffic affär har haft en acceptabel volymutveckling under kvartalet med fortsatt positiv marginalutveckling. Den amerikanska marknaden har startat bra och den indiska marknaden har varit stark inom produkter för vägtullslösningar. Vi kommer att fortsatt öka våra marknadsinsatser bl.a. genom deltagande på flera mässor under 2017 samt genom att nyrekrytera inom försäljning. Vi har under kvartalet påbörjat lanseringen av våra UHF produkter på den franska marknaden genom Baloghs försäljningskanaler och under 2017 avser vi låta våra olika lokala säljkårer sälja hela vårt produktsortiment dvs. både RFID och ANPR produkter. Vi ser att vi med tre hemmamarknader (Norden, UK, Frankrike) kan integrera och effektivisera vårt försäljningsarbete och har därför under kvartalet bildat en EMEA försäljningsorganisation som ansvarar för hela regionen. Vi fortsätter även arbetet med att utveckla fler produkter inom både RFID och ANPR och flera av dessa kommer att lanseras redan under 2017.

Vårt rörelseresultat på 4,8 Mkr (2,0) och vårt kassaflöde från den löpande verksamheten på 7,3 (-0,2) är ett godkänt resultat som vi kan glädjas över men vi har fortfarande arbete kvar att göra och det är värt att påpeka att variationen kan vara märkbar mellan kvartal då vår rail affär är volatil till sin karaktär.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync & Balogh, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar