Delårsrapport januari till december 2018

Pressmeddelande, Stockholm, 24 januari 2019 

Traffic försäljningen har haft god tillväxt under året

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet med 23,4% till 44,1 Mkr (57,6)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,9 Mkr (7,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 2,0% (13,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -0,5 Mkr (7,6)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,00 (0,04)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 Mkr (4,7)

Januari - december

 • Nettoomsättningen var i nivå med föregående år och uppgick till 195,6 Mkr (195,4)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 12,7 Mkr (21,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,5% (11,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 3,4 Mkr (17,1)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (0,09)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,0 Mkr (20,5)
 • Ingen utdelning föreslås

Efter perioden utgång

 • TagMaster har påbörjat ett arbete med att undersöka möjligheterna att utöka sin ägarbas med ett antal nya större ägare. Syftet med ägarutökningen är att kunna snabba upp den tillväxtstrategi som bolaget slagit fast dvs att växa via förvärv inom teknologi till Smarta Städer

VD - kommentar 

Traffic försäljningen har under perioden utvecklats bra med en tillväxt på ca 15% och med ca 26% på helårsbasis. Vår totala försäljning under kvartalet har varit lägre än föregående år vilket förklaras med att rail-försäljningen varit lägre än under fjolåret då en väsentlig del av Baloghs railförsäljning skedde under fjärde kvartalet (ca 50% av årsförsäljningen). Den totala jämförbara negativa ”raileffekten” under kvartalet beräknas till ca 17 Mkr och för helåret till ca 22 Mkr, detta till trots är bruttomarginalen fortsatt på en bra nivå, ca 64%.

Tidigare gjorda neddragningar ger resultat och visar sig i en rejält lägre kostnadsnivå (- 5,5 Mkr) jämfört med samma period under fjolåret.

Våra engelska verksamheter, CA Traffic och CitySync, börjar skörda frukterna av den pågående integrationen men har fortfarande en bit kvar för att nå upp till våra lönsamhetsmål. CA Traffic har under perioden visat en lovande lönsamhetsutveckling. Kostnadsbesparingarna är exekverade och vi arbetar nu vidare med att utöka våra sälj- och marknadsresurser.  

Våra franska verksamheter har under perioden visat tillfredställande försäljning och resultat. Balogh visar fortsatt en stabil utveckling och Magsys har tagit flera projekt med CA Traffics managementsystem för trafiklösningar och utvecklats bra. Franska staten har ambitionen att öka anslagen för att främja cykeltrafik i städerna och Magsys och CA Traffic kommer tillsammans erbjuda lösningar och vara en del av denna spännande marknad.

Vårt förvärv av Hikob förstärker vår närvaro ytterligare, på den franska marknaden för Smarta städer, och deras IoT produkter är ett strategiskt viktigt komplement till både våra parkeringslösningar och till våra trafiklösningar. Försäljningen av Hikobs produkter för den franska marknaden har överförts till Magsys och Hikob blir därmed ett rent utvecklingsbolag. Vi ser framför oss att Hikobs produkter ska säljas av CA Traffic i UK, av TagMaster i Norden och att vissa av gruppens internationella säljkanaler kan börja sälja Hikobs produkter under 2019.      

I Frankrike arbetar vi vidare med rekryteringar för att förstärka våra sälj- och marknadsresurser.

TagMaster har haft ett kvartal i linje med förväntan med ett antal nya railorder. TagMaster har även slutfört utvecklingen av sin nya UHF familj (läsare och antenner) för vägtullslösningar som beräknas vara klara för lansering under Q1 2019. TagMaster har även arbetat med lanseringen av CA Traffics, nu även av Hikobs, produkter på den nordiska marknader och på medellång sikt så ser vi en bra tillväxt på denna marknad.     

Vi har kommit långt i arbetet med integreringen av våra gjorda förvärv och under året har mycket arbete och kostnader lagts på att bygga kostnadseffektiva enheter som framöver ska kunna växa och generera bra lönsamhet. Vi bedömer att detta kommer att resultera i ett väsentligt högre resultat redan under 2019.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2019 kl. 8.30 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys & Hikob med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar