Delårsrapport januari till december 2019

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 30 januari 2020

TagMasters lönsamma tillväxt fortsätter - bästa reslultatet hittills

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade under fjärde kvartalet med 89,6% till 83,5 Mkr (44,1)
 • Justerad EBITDA uppgick till 8,7 Mkr (0,9), vilket motsvarar en marginal på 10,4% (2,0)
 • EBITDA uppgick till 4,3 Mkr (0,9), vilket motsvarar en marginal på 5,2% (2,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -9,4 Mkr (-0,5) varav planenliga avskrivningar på goodwill i enlighet med gängse redovisningsprinciper (K3) uppgick till -9,7 Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (0,00)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 12,0 Mkr (3,7)

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 34,5% och uppgick till 263,0 Mkr (195,6)
 • Justerad EBITDA uppgick till 22,3 Mkr (12,7), vilket motsvarar en marginal på 8,5% (6,5)
 • EBITDA uppgick till 12,9 Mkr (12,7), vilket motsvarar en marginal på 4,9% (6,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -25,1 Mkr (3,4) varav planenliga avskrivningar på goodwill i enlighet med gängse redovisningsprinciper (K3) uppgick till -25,6 Mkr
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,07 (0,02)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 21,1 Mkr (14,2)
 • Den 13 juni slutfördes förvärvet av amerikanska Sensys Networks Inc. Köpeskillingen uppgick till 16 miljoner USD på skuld- och kassafri basis med justering av rörelsekapital per stängningsdagen mot normaliserat rörelsekapital.
 • Genom en företrädesemission ökade aktiekapitalet med 5 534 530,50 SEK och antalet aktier med 110 690 610 aktier. Genom en riktad emission ökade aktiekapitalet med 2 581 250 SEK genom utgivande av 51 625 000 aktier.
 • Ingen utdelning föreslås

Övrigt

 • Under 2020 avser TagMaster att byta redovisningsstandard från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS. Avsikten med den planerade övergången till IFRS är bland annat att förenkla analys och utvärdering av koncernens finansiella nyckeltal och utveckling.

VD - kommentar

Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 83,5 (44,1) Mkr, vilket är nästan en fördubbling jämfört med fjärde kvartalet 2018. Den kraftiga ökningen förklaras främst av förvärvet av amerikanska Sensys Networks som blev klart i juni, men god tillväxt även i övrig verksamhet påverkade kvartalet positivt. Bruttomarginalen för kvartalet hamnade på en rekordnivå på 70,0% (64,7) och med en justerad EBITDA-marginal på 10,4% (2,0). Det betyder att både kvartalets och årets resultat är de bästa i bolagets historia.  

Under kvartalet har vi fortsatt att renodla koncernens organisatoriska struktur och vår verksamhet i Storbritannien (TagMaster UK), Frankrike (TagMaster France) och Sverige (TagMaster) kommer framöver att redovisas som en enhet, Segment Europa. Sensys Networks kommer att fortsätta verka under det befintliga namnet och redovisas som Segment USA.

Vår europeiska verksamhet har under kvartalet haft en tillväxt på drygt 10% jämfört med föregående år. Olika marknader har utvecklats i olika takt, med en svagare försäljning i TagMaster UK som beror på senareläggning av ett par projekt. Rekryteringar för att förstärka sälj- och marknadsinsatserna på den brittiska marknaden har genomförts under kvartalet vilket ger oss en bra plattform för att få fart på tillväxten under 2020.

Vår franska verksamhet - TagMaster France - har haft ett kvartal något under plan med lägre omsättning än planerat, men med bättre bruttomarginaler. Integrationen av alla delar av vår franska verksamhet fortsätter. Vi räknar med att vara helt klara med integrationen under första kvartalet 2020. Med en fullt integrerad verksamhet och ytterligare rekryteringar på säljsidan får vi till en kraftfullare bearbetning av den franska marknaden.

Vår svenska verksamhet ­- TagMaster - har haft ett bra kvartal både vad gäller volym, bruttomarginal som lönsamhet.

Sensys Networks kvartal resulterade i en omsättning enligt plan, men med en bättre bruttomarginal. Kostnadsnivån har varit något högre kopplat till integrationsarbetet under kvartalet. Integrationsarbetet går bra och enligt plan och Sensys Networks och de övriga verksamheterna i TagMastergruppen har redan identifierat och inlett ett antal initiativ rörande samarbete inom sälj, utveckling och logistik.  Med förvärvet av Sensys Networks har vi skapat ett omsättningsmässigt nästan dubbelt så stort TagMaster. Via förvärvet har vi skapat en egen plattform i USA och vi kommer i åtnjutande av en både bredare och djupare teknologikompetens. Förvärvet ger oss en högre organisk tillväxtpotential och vi blir en än mer intressant partner i byggandet av framtidens Smarta Städer.

TagMaster är idag en viktig spelare på en marknad med goda förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. Att dagligen arbeta med att förbättra trafikmiljön i städer och storstads-områden världen över ger oss massor med energi att fortsätta arbeta hårt och målmedvetet.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 8.30 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys, Hikob och Sensys Networks - med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, och i USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se www.tagmaster.com

 

Prenumerera

Dokument & länkar