Delårsrapport januari till december 2020

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 28 januari 2021

TagMaster levererar goda bruttomarginaler och ett starkt kassaflöde

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet med 18,8% till 67,8 MSEK (83,5)
 • Justerad EBITDA minskade under fjärde kvartalet med 61,6% till 5,5 MSEK (14,3), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,1% (17,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (2,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,5% (3,2)
 • Periodens resultat uppgick till -2,6 MSEK (-1,1)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 (-0,00)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 10,6 MSEK (5,2)

Januari-december 2020

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 8,9% till 286,5 MSEK (263,0)
 • Justerad EBITDA minskade under perioden med 24,2% till 27,3 MSEK (36,1), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,5% (13,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,6 MSEK (2,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal om -5,1% (1,0)
 • Periodens resultat uppgick till -20,4 MSEK (-6,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,02)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,4 MSEK (3,9)
 • Covid-19-pandemin har påverkat omsättningen negativt från mitten av mars och åtgärder har vidtagits avseende alla delar av verksamheten för att parera effekterna av coronaviruset.
 • TagMaster har från och med räkenskapsåret 2020 bytt redovisningsprinciper från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS. Effekterna av övergången framgår av not 6.
 • Som en långsiktig åtgärd initierades under perioden, för den europeiska delen av verksamheten, ett företagsövergripande effektiviseringsprogram. Programmet förväntas resultera i en årlig kostnadsbesparing om cirka 10 Mkr från slutet av kvartal 3 2020.   
 • Ingen utdelning föreslås
Belopp i TSEK 2020
okt-dec
2019
okt-dec
2020
Helår
2019
Helår
Nettoomsättning 67 788 83 532 286 453 262 955
Nettoomsättningstillväxt, % -18,8 89,6 8,9 34,5
Bruttomarginal, % 68,0 70,0 65,7 66,6
Justerad EBITDA 5 470 14 251 27 329 36 051
Justerad EBITDA-marginal, % 8,1 17,1 9,5 13,7
Soliditet, % 55,7 56,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Msek 10,6 5,2 27,4 3,9
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr (rullande 12 månader) -0,2 1,1
Antal anställda vid periodens utgång 98 115

VD kommentar

Efter en viss återhämtning och ett något stabilare tredje kvartal innebar det fjärde kvartalet nya utmaningar med ytterligare nedstängningar parat med ovissheten kring om vi skulle få ett avtalslöst Brexit eller inte. TagMaster visade dock ånyo motståndskraft och de starka bruttomarginalerna som vi levererade under kvartalet understryker att våra åtgärder för att öka verksamheternas flexibilitet, fokus och tillväxtorientering redan har burit frukt. Vi har under kvartalet fortsatt att öka våra satsningar på lösningar som medverkar till den nödvändiga omställningen till ett hållbarare transportsystem, vilket ger oss en mycket intressant position då de massiva återstartspaket som lanseras i Europa och USA i stora stycken inriktas på gröna investeringar.

Under pandemin har vi fortsatt att fokusera på våra medarbetares hälsa och säkerhet, samt att under omständigheterna tillhandahålla bästa möjliga service till våra kunder.

Det, i andra kvartalet, annonserade företagsövergripande effektiviseringsprogrammet innehållande strukturella förändringar, såsom omallokeringar av resurser till nya affärsmöjligheter, optimering av kontor, samt reduktion av arbetsstyrkan för att anpassa verksamheten till en mer långsiktig förändring i framtida försäljningsmix och ett mer agilt arbetssätt har redan resultaterat i kostnadsbesparingar på drygt 5 miljoner kronor under det fjärde kvartalet.

Vi har under kvartalet flyttat den produktion vi hade i Kina till Europa dels för att minska risken för framtida avbrott i försörjningskedjan, dels för att reducera långa, miljöpåverkande, komponentfrakter.

Genomförda förändringar, såväl effektiviseringsprogrammet som flytten av produktionen, är viktiga steg för att göra företagsgruppen än mer flexibel, fokuserad och tillväxtorienterad.

Vi fortsätter att investera i vårt teknikledarskap för att ytterligare öka konkurrenskraften. Vårt fokus riktas alltmer mot lösningar som kan medverka till ett hållbarare transportsystem och för att ta oss upp i värdekedjan där analys, AI och deep tech spelar en allt viktigare roll.

Ett exempel på det är lösningar för att hantera ett ökat behov av system för det som kallas Active Travel, det vill säga cyklister och fotgängare. Vi har på den brittiska marknaden under kvartalet lanserat en produktfamilj som ett led i att stödja de satsningar som görs för att bland annat underlätta för och öka cykeltrafiken för att minska trängsel på bussar och tåg.

Ett annat exempel är vår lansering av ett radardetektorsystem som mäter flöden av cyklister och fotgängare i citymiljö. Det nya radardetektorssystemet lanseras samtidigt i Frankrike och Storbritannien och ska på ett enkelt sätt underlätta för städer att utveckla bättre lösningar för cykeltrafik och fotgängare. Systemet är enkelt att implementera då detektorerna monteras på befintliga stolpar och vägmärken. Det gör även att systemet kan användas för såväl tillfälliga mätningar som stationärt för långsiktiga mätningar.

Vi har under kvartalet även lanserat den första produkten i en ny familj av ANPR-kameror. Den nya kamerafamiljen är IP-baserad med egenutvecklad mjukvara som möjliggör lösningar som bygger på AI och deep learning. Kamerafamiljen är specialdesignad för applikationer inom parkering, access och säkerhet samt för intelligenta trafikövervakningssystem.

Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet uppgick till 68 miljoner kronor, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Minskningen förklaras av att vår Traffic Solutions-affär minskade under kvartalet bland annat till följd av senarelagda leveranser från vår amerikanska verksamhet samt minskad aktivitet i våra EU-enheter i Frankrike och England till följd av nedstängningar där. Vår Traffic Solutions-affär uppgick under kvartalet till 52 miljoner kronor, vilket är cirka 75 procent av omsättningen under fjärde kvartalet 2019. Rail Solutions ökade omsättningen med cirka 10 procent under kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2019. Under kvartalet stod Traffic Solutions för 75 procent av försäljningen medan Rail Solutions stod för 25 procent.

Kvartalet visar på en fortsatt stark bruttomarginal om 68 procent och med ett justerat EBITDA-resultat på 5,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,1 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten har fortsatt varit starkt och uppgick till 10,6 miljoner kronor och med en soliditet på goda 55,7 procent. Arbetet med att minska det arbetande kapitalet har fortsatt varit framgångsrikt och lagret har under kvartalet minskat med cirka 25 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

TagMaster är idag väl positionerat på en marknad med långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. Att vi arbetar med att förbättra trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss en mycket bra position inför de massiva återstartspaket som lanseras i Europa och USA och som i stora stycken inriktas på gröna investeringar. Att vi under pandemin har lyckats öka vår flexibilitet, fokus och tillväxtorientering gör att det ser bra ut inför framtiden.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Revisorsgranskning

Bokslutskommunikén har översiktligt granskats av bolagets revisor.

Finansiell kalender

29 april 2021:                        Delårsrapport för första kvartalet 2021

29 april 2021:                                   Årsstämma, Kista

16 juli 2021:                                      Delårsrapport för andra kvartalet 2021

27 oktober 2021:                              Delårsrapport för tredje kvartalet 2021

3 februari 2022:                               Bokslutskommuniké 2021

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar