Delårsrapport januari till juni 2016

Fortsatt utvecklingsarbete, omstrukturering och besparingsprogram inom CitySync och besparingar inom TagMaster belastar kvartalet

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 10,4% till 20,6 Mkr (18,7)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,9 Mkr (2,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal på –23,8% (13,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,2 Mkr (1,9)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (0,02)
 • CitySync inleder ett omstruktureringsprogram innehållande bl.a. personalminskningar och omorganisation som belastar kvartalet med 3,0 Mkr i kostnader
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 Mkr (3,8)
 • Balogh förvärvet fortskrider och planeras vara slutfört under Q3

Första halvåret

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 19,3% till 45,2 Mkr (37,9)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -2,9 Mkr (5,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -6,4% (13,5)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 Mkr (3,9)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (0,03)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 Mkr (7,2)

 
VD - kommentar


Vår försäljning under andra kvartalet har varit svag inom CitySync delen och det har varit mycket fokus på produktutvecklingsarbete, både egen produktutveckling och kundspecifik produktutveckling.

Som tidigare beskrivits så går CitySync igenom en gedigen förändring där strategin lagts om helt och som en effekt av strategiomläggningen förväntar vi oss att omsättningen kommer att sjunka något under innevarande år innan den går in i en ny tillväxtfas. Vi har medvetet dragit oss ur ett antal större olönsamma projekt och i stället fokuserar vi på att bygga en skalbar affärsmodell som understöds av flera produktlanseringar under 2016. Vi har också valt att fokusera våra marknadsresurser på färre marknader, vilka sammanfaller med TagMasters marknader.

CitySyncs försäljning under kvartalet har varit mycket svag beroende på både externa och interna förhållanden. Internt så har vi varit försenade inom produktutvecklingen, långsamma med säljsynergier samt inlåsta i gamla projektåtaganden som tagit mycket tid och splittrat vårt fokus.

Vi kommer därför att omstrukturera verksamheten och reserverar en kostnad på ca 3 Mkr för detta arbete. I de bedömda kostnaderna ingår även en nedskrivning av projektkostnader. Vi kommer att organisera om verksamheten till att bli mer av en produktavdelning istället för ett självständigt eget bolag vilket kommer att innebära personalneddragningar och förändringar inom produktledning, utveckling, försäljning och administration. Flertalet av funktionerna kommer att centraliseras till TagMaster och kostnadsbesparingarna beräknas uppgå till ca 3,5 Mkr på årsbasis

Vi lanserade under Q1 CitySync 50, en ANPR kamera med alla funktioner integrerade i kameran, som kan arbeta helt ”stand alone” vilket gör den väl lämpad för ”free-flow” parkering och för ”buslane enforcement”. CitySync 50 beräknas nu, efter förseningar, börja säljas under augusti månad. Parallellt med hårdvarulanseringar så förädlar vi vår mjukvara och erbjuder ett helt nytt webbaserat användarinterface med syfte att förenkla och förkorta installationstiden. Vår målsättning är en lansering under början av Q4.

Vår Rail affär har präglats av ett intensivt NRE (non recurring engineering) arbete kopplat till det stora railprojektet vi annonserade i slutet av förra året. Vi arbetar med att ta fram en ny railläsare där prototyper har färdigställts under kvartalet, vilket är rekordsnabbt för ett projekt av denna komplexitet. Vi arbetar även med utvecklingen av en ny railtag med 20 års livslängd som ska användas i samma projekt men även för framtida andra projekt. Vi har dock haft en lägre takt av serieleveranser vilket påverkar vår försäljning negativt med ca 2 Mkr. Vi gör fortsatt bedömningen att ytterligare nya projekt, av medelstor karaktär, kommer att tillkomma under 2016 och då med serieleveranser under efterföljande år.

Vår Traffic affär har fortsatt utvecklats bra på flera av våra marknader med ökande marginaler. Den amerikanska marknaden har fortsatt utvecklats väl medan marknaderna i ME området och i Norden har varit en besvikelse. Vi har under kvartalet kraftigt ökat marknadsinsatserna bl.a. genom deltagande på flera mässor. Vi bedömer att våra nyligen lanserade UHF produkter kommer att ha en fortsatt positiv inverkan på försäljning och marginal under åren framöver. Vi fortsätter även arbetet med att utveckla fler produkter inom vår UHF familj och kommer att lansera ytterligare fler produkter i slutet av 2016.

Vårt kvartalsresultat på -5,2 Mkr (1,9) är en besvikelse och utöver ovan nämnda omstrukturering inom CitySync så kommer även TagMaster att genomföra personalneddragningar och kostnadsbesparingar. Med dessa åtgärder så bedömer vi att vi kommer vara tillbaks på tidigare resultatnivåer för andra halvan av året.

Jonas Svensson
Verkställande direktör


 
Kommande rapporter 2016-2017
Delårsrapport 3 juli-september 27 oktober 2016
Bokslutskommuniké 26 januari, 2017

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com
 
 
Om TagMaster

 
TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster & CitySync, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB. www.tagmaster.com

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com