Delårsrapport januari till juni 2018

Starkt kassaflöde i kvartalet

Andra kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 0,4% till 50,7 Mkr (50,5)
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 3,4 Mkr (5,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,7% (10,3)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 0,8 Mkr (4,1)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,00 (0,02)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,6 Mkr (4,3)

Första halvåret

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 16,3% till 107,7 Mkr (92,6)
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 8,6 Mkr (10,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,0% (10,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 3,7 Mkr (7,1)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,02 (0,04)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 Mkr (11,6)

VD - kommentar

Under kvartalet har ett omfattande förändringsarbete pågått, trots detta redovisar vi ett starkt kassaflöde och ett godkänt resultat.

Balogh har haft ett bra kvartal med försäljning i linje med budget och ett resultat något över budget. Vi har fortsatt trimma och ändra i organisationen och from september så räknar vi med att personalkostnaderna ska minska ytterligare med ca 1,5 MSEK på årsbasis. Med en kostnadseffektiv organisation ska vi fortsatt kunna leverera god lönsamhet även med lägre volymer och kommer framöver att fokusera på att förstärka försäljningsorganisationen med ytterligare säljare.

TagMaster har haft ett kvartal i linje med förväntan med fortsatt mycket utvecklingsarbete kring våra nya produkter för vägtullslösningar som beräknas vara klara under Q4. Den amerikanska marknaden har fortsatt varit bra men med en viss avmattning under slutet av kvartalet. Den indiska marknaden har varit avvaktande i väntan på våra nya vägtullsprodukter. Tagmaster har påbörjat lanseringen av CA Traffics produkter på den nordiska marknader och på medellång sikt så ser vi en bra tillväxt för oss på denna marknad, framförallt inom lösningar för att hantera cykelflöden.      

Bägge våra engelska verksamheter, CitySync och CA Traffic har under kvartalet levererat under plan och vi har därför ytterligare arbetat med våra kostnader och med synergier mellan bolagen. Vi har under kvartalet dragit ner ytterligare på personal och vi bedömer att kostnadsbesparingarna på ca 3,5 MSEK på årsbasis ska få fullt utslag under Q3. Vi kommer även i England att återinvestera delar av kostnadsbesparingarna i utökade säljresurser för att bättre kunna ta tillvara på kommande affärsmöjligheter. Vi ser flertalet spännande projekt och vi ser att flera städer börjar titta på att använda ANPR system för att hantera miljözoner, exempelvis för klassificering av olika biltyper samt för att beräkna utsläppsrisker. Vår kärnkompetens (ANPR) inom algoritmutveckling och inom neurala nätverk (AI) passar väldigt bra för just denna typ av framtida projekt.    

Magsys har fortsatt arbetet med att lansera CA Traffics produkter på den franska marknader med bra intresse och vi börjar nu testa CitySyncs nya ANPR produkter för att övervaka trafikflöden på olika ställen i Frankrike. Både CA Traffic och CitySync bygger tillsammans med Magsys lösningar av våra olika produkter och synergier utvecklas löpande.          

Både TagMaster och Balogh har haft Rail affärer något över budget under kvartalet. Vi ser dock framför oss en lägre nivå för helåret jämfört med fjolåret som var ett exceptionellt starkt år för vår Rail-försäljning. Balogh har i liten skala påbörjat leveranser av sin nya SIL4 produktplattform och TagMaster har under kvartalet fått affärer på sin nya RailTag från London Underground projektet.  

Vi har kommit långt i arbetet med integreringen av våra gjorda förvärv men som alltid så har vi fortfarande arbete kvar att göra och det är värt att påpeka att variationen kan vara märkbar mellan kvartal och år då bl.a. vår Rail affär är volatil till sin karaktär.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 8.30 CET.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic & Magsys med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com  

Om oss

TagMaster utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer och Smarta Städer inom området Intelligenta Transport System (ITS). Lösningarna och systemen syftar till att förbättra och effektivisera transport- och trafikflöden. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions. - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. telefon + 4684638300 www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar