Delårsrapport januari till juni 2019

Det nya TagMaster tar form

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 4,8% till 53,2 Mkr (50,7)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 0,0 Mkr (3,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,0% (6,7)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -3,3 Mkr (0,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 (0,00)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,2 Mkr (11,6)
 • Den 13 juni slutfördes förvärvet av amerikanska Sensys Networks Inc. Köpeskillingen uppgick till 16 miljoner USD på skuld- och kassafri basis med justering av rörelsekapital per stängningsdagen mot normaliserat rörelsekapital.
 • Genom en företrädesemission ökade aktiekapitalet med 5 534 530,50 SEK och antalet aktier med 110 690 610 aktier. Genom en riktad emission ökade aktiekapitalet med 2 581 250 SEK genom utgivande av 51 625 000 aktier.

Första halvåret

 • Nettoomsättningen minskade under perioden med 9,9% till 97,0 Mkr (107,7)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till Mkr 4,3 (8,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,4% (8,0)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 Mkr (3,7)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,01 (0,02)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,2 Mkr (8,5)

VD - kommentar 

TagMaster har haft ett mycket spännande kvartal som till stor del präglats av förvärvet av Sensys Networks, som slutfördes den 13 juni. Med förvärvet skapar vi, omsättningsmässigt, ett nästan dubbelt så stort företag och får tillgång till en egen plattform även i US och vi kommer i åtnjutande av en både bredare och djupare teknologikompetens. Via förvärvet skaffar vi en högre organisk tillväxt potential och vi blir en, ännu mer, intressant partner i byggandet av framtidens smarta städer.

Sensys Networks erbjuder en trådlös plattform som används inom trafik- och parkeringslösningar. Mer specifikt erbjuds en ”end-to-end” lösning som består av sensorer, edge gateways och ett sofistikerat, cloudbaserat, data management system (SNAPS) som har installerats i hundratals städer runtom i världen. Systemet adresserar behovet av att låta data styra för att erbjuda effektivare trafik- och parkeringslösningar.     Vår totala försäljning under kvartalet har varit högre än föregående år vilket beror på att vi räknat med Sensys Networks siffror för de sista två veckorna i perioden. Justerar vi för detta så har försäljningen varit på samma nivå som föregående år men med en högre bruttomarginal. Kostnaderna har under perioden varit tillfälligtvis högre, hos både Tagmaster och Sensys Networks, kopplat till förvärvet vilket ger ett lägre resultat. 

Våra engelska verksamheter, CA Traffic och CitySync, har haft ett kvartal i linje med Q1 men med något lägre marginaler beroende på en ofördelaktig produktmix. Vi kommer att slutföra integrations-arbetet (en gemensam struktur) under andra halvåret och vi fortsätter med att förstärka våra sälj- och marknadsresurser.     

Våra franska verksamheter, Balogh, Magsys och Hikob har, under perioden, totalt sett visat ett tillfredställande resultat. Produktleveranser av Baloghs nya SIL 4 produktplattform har nu påbörjats, men dock i en något lägre takt än planerat. Vi har under kvartalet haft en något högre kostnadsnivå kopplat till avslutningen av tidigare management förändringar. Även i våra franska bolag tar vi integrationsarbetet ett steg längre och slår ihop legala enheter under andra halvåret. Med en integrerad verksamhet ser vi framför oss en kraftfullare bearbetning av den, spännande, franska marknaden. I Frankrike arbetar vi också vidare med rekryteringar för att förstärka våra sälj- och marknadsresurser.

Vårt integrationsarbete, av tidigare förvärvade verksamheter, närmar sig slutfasen och våra, numera, kostnadseffektiva enheter kan framöver fokusera på att öka försäljningen. Integrationsarbetet med Sensys Networks är redan igång och vi ser i första steget ett närmande rörande det europeiska säljarbetet.  

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2019 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys, Hikob och Sensys Networks med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +46 8 4638300, E-post: certifiedadviser@penser.se 

Prenumerera

Dokument & länkar