Delårsrapport januari till juni 2020

Report this content

TagMaster visar lönsam tillväxt och initierar program för ökad motståndskraft

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 29,5% till 68,8 MSEK (53,2)
 • Justerad EBITDA ökande under andra kvartalet med 100,7% till 6,3 MSEK (3,1), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,2% (5,9)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,5 MSEK (-5,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal om -18,2% (-10,2)
 • Periodens resultat uppgick till -12,4 MSEK (3,8)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 (-0,02)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 MSEK (-2,3)
 • Som en långsiktig åtgärd initierades under perioden, för den europeiska delen av verksamheten, ett företagsövergripande effektiviseringsprogram. Dessa långsiktiga åtgärder har lett till engångskostnader om cirka 9 Mkr under andra kvartalet varav merparten påverkar kassaflödet. Programmet förväntas resultera i en årlig kostnadsbesparing om cirka 10 Mkr från slutet av kvartal 3 2020.   

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen ökade under första halvåret med 52,3% till 147,7 MSEK (97,0)
 • Justerad EBITDA ökande under första halvåret med 40,5% till 13,2 MSEK (9,4), vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,9% (9,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,3 MSEK (-1,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om -11,1% (-1,3)
 • Periodens resultat uppgick till -21,1 MSEK (-0,1)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,00)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8,0 MSEK (3,0)
 • Covid-19-pandemin har påverkat omsättningen negativt från mitten av mars och åtgärder har vidtagits avseende alla delar av verksamheten för att parera effekterna av coronaviruset.
 • TagMaster har från och med den första januari 2020 bytt redovisningsprinciper från BFNAR 2012:1 (K3) till IFRS. Effekterna av övergången framgår av not 6.
Belopp i TSEK 2020
april-juni
2019
april-juni
2020
jan-juni
2019
jan-juni
R12M
juli-juni
2019
Helår
Nettoomsättning 68 834 53 158 147 695 97 006 313 644 262 955
Nettoomsättningstillväxt, % 29,5 4,8 52,3 -9,9 69,7 34,5
Bruttomarginal, % 63,6 63,7 64,6 65,1 66,1 66,6
Justerad EBITDA 6 311 3 144 13 215 9 408 39 868 36 051
Justerad EBITDA-marginal, % 9,2 5,9 8,9 9,7 12,7 13,7
Soliditet, % 53,1 51,5 56,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Msek 5,5 -2,3 8,0 3,0 8,9 3,9
Nettoskuld/justerad EBITDA, ggr (rullande 12 månader) 0,7 1,1
Antal anställda vid periodens utgång 108 116 115

VD kommentar

Covid–19 har både utmanat och påverkat oss på alla plan men det har inte hindrat oss från att försöka upprätthålla leveranser till våra kunder och säkerställa långsiktig finansiell stabilitet. Min övertygelse är att vi tillsammans, medarbetare och samarbetspartners, är rätt positionerade nu när marknaden, så sakteliga, vänder uppåt igen.

Under hela kvartalet har vi haft minskad aktivitet på grund av nedstängningar och restriktioner på samtliga huvudmarknader. 

Vi har under kvartalet vidtagit flertalet åtgärder för att kapacitetsanpassa verksamheten till rådande förhållanden bland annat genom att implementera de statliga stödåtgärder som erbjudits i olika länder samt ytterligare kostnadsjusterande åtgärder. Majoriteten av våra medarbetare har sedan början av april varit korttidspermitterade och arbetat cirka 60-80 procent av normal arbetstid. Dessa temporära kostnadsåtgärder bidrog till den motståndskraftiga resultatutvecklingen och har minskat omkostnaderna med cirka 15 procent från förra kvartalet.

Som en långsiktig åtgärd initierades under perioden, för den europeiska delen av verksamheten, ett företags-övergripande effektiviseringsprogram innehållande strukturella förändringar, så som omallokeringar av resurser till nya affärsmöjligheter och optimering av kontor, samt reduktion av arbetskraft för att anpassa verksamheten till en mer bestående förändring i framtida försäljningsmix. TagMaster har tagit en engångskostnad om cirka 9 Mkr under andra kvartalet varav merparten påverkar kassaflödet. Programmet förväntas resultera i en årlig kostnadsbesparing om cirka 10 Mkr från slutet av kvartal 3 2020.    

Vi fortsätter dock att investera i vårt teknikledarskap för att ytterligare öka konkurrenskraften. Som ett exempel på det så arbetar vi med framtida lösningar för att hantera en ökad närvaro av cyklar i stadsmiljöer. Vi har i USA (Kalifornien och Indiana) börjat testköra ”GiveMeGreen”, en lösning som via en app ger cyklister företräde vid trafikljusen och som bygger på Sensys Networks sensorteknologi och i kombination med en molnlösning. Som ett annat exempel lanserar vi i Frankrike vårt sensorsystem för laddstationer - för elbilar, som möjliggör för städer och regioner att på ett enkelt sätt informera bilisterna vilka ladd stationer som är tillgängliga och var dessa finns.   

För att öka vår transparens och ge en tydligare bild av TagMaster har koncernen från och med första kvartalet 2020 valt att redovisa i två affärssegment, Europa och USA.

Koncernens totala omsättning under andra kvartalet uppgick till 68,8 Mkr, en ökning med 29,5 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Ökningen förklaras av förvärvet av amerikanska Sensys Networks (segment USA) som blev klart i juni 2019. Kvartalet visar på en fortsatt stark bruttomarginal, om än något lägre än tidigare kvartal, om 63,6 procent och med ett justerat EBITDA-resultat på 6,3 Mkr vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,2 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten har fortsatt varit positiv och uppgick till 5,5 Mkr och solideten är god med en nivå på 53,1 procent.

Vår Traffic solution-affär stod för 84 procent av vår försäljning medan Rail solution stod för 16 procent.

TagMaster är idag väl positionerat på en marknad med långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet. Att dagligen arbeta med att förbättra trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss massor med energi att fortsätta arbeta hårt och målmedvetet även i svåra tider som dessa.

Jonas Svensson

Verkställande direktör

Revisorsgranskning

Denna rapport har inte varit föremål för gransknings av bolagets revisor.

Finansiell kalender

22 oktober 2020: Delårsrapport tredje kvartalet

28 januari 2021: Bokslutskommuniké 2020

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.tagmaster.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, USA och Sverige och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar